މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ

ދިއްދޫ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން އާރްޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކޮލަމާފުށި ބަނދަރު ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ނުގެންދާތީ ކައުންސިލުގެ ކަންބޮޑުވުން

2

ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނިޒާމަކުން ރާއްޖެ ގުޅައިލުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ފަހު ދެ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ވެސް އެމްޓީސީސީއަށް

ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް އަހަރު މެދުތެރޭ ފަށަނީ، މެޝިންތައް އައުމުގެ މަގުމަތީގައި

1

މާލޭގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ރިޖެކްޓު ކުރުމުގެ ޖާގައެއް ނެތް، ހަދާފައިވާނީ އެންމެ މޮޅަށް: މުއިއްޒު

އައްޑޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން އަދި ހަތަރު މަސް ނަގާނެ: އަސްލަމް

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތިދޭން ޖޫންމަހު އިއުލާނުކުރާނެ: އަކުރަމް

ތިން އަހަރު ތެރޭ 7949 ހައުސިން ޔުނިޓް ނިންމައިލެވޭނެ، ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ވަކި އަދަދަކަށް ނިންމޭނެ: ހައުސިން

ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ ސާވޭތަކާއި ޕައިލިން މަސައްކަތްތަކަށް ހާއްސަ ބާޖެއް ގެނެސްފި

ތިލަމާލެ ބްރިޖް: އަންނަ އަހަރު ނިމޭއިރު މާލެއިން ގުޅިފަޅަށް ގުޅާލެވޭނެ

1

އައްޑޫ ބިން ހިއްކަން ނެދަލެންޑްސްގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ތިލަމާލެ ބްރިޖު ޕްރޮޖެކްޓަށް ވިލިމާލެ ސިނާއީ ސަރަހައްދު ދޫކުރާނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުދިނުމުން: ޑރ. މުއިއްޒު

3 ...