މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ

ތަފާސް ހިސާބުގެ ގައުމީ ނިޒާމުގެ ދުރުރާސްތާ ތަސައްވަރު އިފްތިތާހު ކޮށްފި

މާލޭން ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ފުރުސަތު ކުޑަ، ނަމަވެސް އެއީ ބޭއިންސާފެއްނޫން: އަސްލަމް

1

އައްޑޫއަށްވުރެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ހިޔާފުލެޓުތަކަށް ޖަމާކުރުމުގެ ވިސްނުން ވަރަށް ގޯސް، ތަޅައިލަންވެސް ވިސްނިން: އަސްލަމް

މަޖިލިސް ރައީސް ހުންނެވުމަށް "މުރައިދޫގެ" މަރާމާތުކޮށް ނިންމައިފި، ގެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ރެޑް ޒޯނަކަށް!

ވެލިދޫ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން އާރްޑީސީއަށް

މާލެ ކައިރީން ބިން ހިއްކައިގެން މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ޕްލޭން އަންނަ މަހު އިއުލާނު ކުރަނީ

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން 8.6 މިލިއަން ހޯދަން، މީހަކު ހުށަހެޅި ދައުވާ ކުރިއަށްނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅޭކަށް ނެތް: ކޯޓު

1

ހިތާދޫ އާއި ކިނޮޅަސް ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

އިންނަމާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ގދ މަޑަވެލި - ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅައިލުމަށް އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފި

މިހާރު ހުރި އަގަށް ހިޔާ ފްލެޓް ނުގަނެވޭ ފަރާތްތަަކަށް ސަބްސިޑީއެއް ދޭން މެންބަރު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވައިފި

އިހަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން ބޭނުންވާ ބޮޑު ހިލަ ގެންގޮސްފި

3 ...