މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ

ރާއްޖޭގެ ގެސްޓްހައުސް ޓޫރިޒަމަކީ ދުނިޔެއަށް ނަމޫނާއެއް: ރައީސް

ހިއްކި ވައްމާފުށި ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި

ގައްދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

މަގޫދޫ އާއި ރ. އަތޮޅުގެ ދެކުނުބިތް ހިމެނޭހެން ހަ ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓް ހަދަން އިއުލާންކޮށްފި

ޕްލޭނިން ގަވާއިދު ހަދާފައި ނެތް ރަށްރަށުގައި އެންމެ އުސްކޮށް އިމާރާތް ކުރެވޭނީ 30 މީޓަރަށް

ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ފުވައްމުލަކުގައި

ވިނަރެސް ފްލެޓުތައް ހާއްސަކުރަނީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް!

ކޮޅުފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

އެލްޖީއޭގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ނިއުމާ އިންތިހާބުކޮށްފި

ސެންޓާރާ ނިއު ރިސޯޓްސްގެ ބިން ހިއްކައި ނިންމާލައިފި، އެމްޓީސީސީގެ ތާރީހީ މަޝްރޫއެއް

ކެންދޫ އާއި ދަރަވަންދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ވަން ފޮޓޯ: ތަފާސް ހިސާބުގެ ގައުމީ ނިޒާމުގެ ދުރުރާސްތާ ތަސައްވަރު އިފްތިތާހު ކުރުން

2 ...