މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ

ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީގެ "ބޮޑު ޖައްރާފު" އިފުތިތާހުކުރުމާއި ދާންދޫ ބިން ހިއްކަން ފެށުން

ބިންވެރިޔާ ސްކީމް: މާލޭގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މިންގަނޑަށް ބަދަލެއް

2

ކުރިނބީ ބަނދަރު ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ބިން ކޮންޓްރެކްޓަރާ ހަވާލުކޮށްފި

އެންމެ އުތުރުގެ ރައްޔިތުން ސްޕީޑް ފެރީގައި، 4000 އިން 100 އަށް ކުޑަވި އަގާއެކު އިގުތިސޯދީ ބޮޑުބަދަލެއްގެ ފެށުން

1

ށ. އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ބުނި ތާރީހަށް ޕްލެޓްފޯމް ނުނެގުނީ މޫސުން ގޯސްވެގެން: އެފްކޮންސް

ރަސްދޫގައި އާއި ފޭދޫގައި ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އަނެއްކާވެސް އިއުލާނުކޮށްފި

ބަންޑާރަ އުސޫލުން ގޯތި ދިނުމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫން: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

މަޑުއްވަރީ ބަނދަރު ހެދުމާއި އުނގޫފާރާއި މުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ކުޅުދުއްފުށީ ހައުސިން ޔުނިޓުތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިންމާލައި، ފިނިޝިން މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހަ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

« 1 ...