މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ

ފެހެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 43 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ޔާމީން ސަރުކާރުގައި ފުލެޓް ލިބޭނެކަމަށް އިއުލާނުކުރި 9517 މީހުނަށް ފުލެޓް ހަމަވާނެ: ޑރ. މުއިއްޒު

1

ޑީއެންއާރުގެ ހިދުމަތްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

މާބައިދޫ އާ ނެރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 79 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

7000 ފްލެޓް މައްސަލަ: މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން ނިންމީ 52000 ޑޮލަރަށް، ހަވާލުކުރީ 62000 އަށް

2

ވަން ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

ނައިފަރުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލީ ކުރިޔަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެން: މިނިސްޓަރު

ހިޔާ މަޝްރޫއު: މިމަހު ލިސްޓު އިއުލާނުކުރަން ފަށާނެ، ކުރީގެ ލިސްޓަށް ބަދަލު އަންނާނެ: ފްލެޓް ކޮމެޓީ

3

ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ ލިޔުމެއް ނެތިއްޔާ ވެށިފަހި ޕްރޮގްރާމުން ގޯތިވެސް ފްލެޓްވެސް ނުދެވޭނެ: މިނިސްޓަރު

1

ފޮނަދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑުބައެއް އެމްޓީސީސީން ނިންމައިފި

ކެލާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ނިމިއްޖެ

ވެށިފަހިން ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ދިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

« 1 ...