މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ

ހިންނަވަރުގައި އިމާރާތްކުރާ 50 ރޯހައުސް އާއި 50 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ލ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށެއްގައި ކޯޒްވޭ ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނުގުޅާނެ، ސަމާލުވޭ!

ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓު މާޗު މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އާންމުކުރަނީ

ވިލިނގިލީގައި އިމާރާތްކުރާ 50 ރޯހައުސްގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ހޮޅުދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި ނައިވަދޫ އަދި ފެރިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ދާންދޫއަށް އިތުރުކުރި ބިން ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި

ގަމުގައި އިމާރާތް ކުރާ 100 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ނިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި އިނގުރައިދޫ ބަނދަރުގެ ނެރުފައިކަށި ހަދަން އެމްޓީސީސީއަށް

ރާއްޖެ އާއި ޖަޕާންގެ ގުޅުން ރަމްޒުކޮށްދޭ މޮނިއުމެންޓް އަލުން ބަހައްޓައިފި

މިލަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ހަ އެއާޕޯޓް ހަދަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަން އިތުރު ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

« 1 ...