Close

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ

ނިލަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ބަންޑާރައިން ގޯތި ދިނުމަކީ ދުރު މުސްތަގުބަލަށް ބަލާއިރު ތާއަބަދަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން: އަސްލަމް

ލަސްވުމެއް އުޅުނަސް ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ: އަސްލަމް

ސީލައިފް މައްސަލަ: ދައުވާކުރި މީހުނަށް ބަދަލުދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ޖަވާބުދާރީވާން އަންގައިފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 14 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ސްޓްރާޑާއިން އެދިއްޖެ

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ކުއްޔަށް ލުއި ދިނީ އިންތިހާބަކަށް ނޫން: އަކްރަމް

1

ހަތްއަހަރު ވާންދެން ހިޔާ ފުލެޓުގެ ކުލި 5300 އަށް، އެއަށްފަހު 7500 ރުފިޔާ

އިމާރަތްކުރުމުގައި ސަލާމަތީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން އަންގައިފި

މާޅެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ޖެޓީ ހަދަން އެމްޓީސީސީއަށް

ކުމުންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ ޑެކުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

1

ހަނިމާދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

« 1 ...