މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝިނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އެމްޓީސީސީ، ރައްޔިތުންގެ ކުންފުނީގެ ޝަރަފާއެކު ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރުމުގައި އަވަދިނެތި

ސ. ހުޅުމީދޫ ބަނދަރު އަޕްގުރޭޑް ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޓިސް ދިނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހެދި ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވާތީ: ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ

ގައްދޫ އަދި ތިމަރަފުށި މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އެމްޓީސީސީއަށް ގުޅީފަޅު ހިއްކަން ދިންނަމަ ނުވަ މިލިއަން ޑޮލަރު ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ: ޑރ. މުއިއްޒު

1

ހުޅުމާލޭގައި އެޅުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އޮފީސް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށްފި

ނިއު ޕޯޓް ހިންގި ބިން ހުސް ކުރުން ތަންފީޒު ކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ނައިބުތުއްތު މަގުގައި ތާރުއެޅުމަށް ބޭނުންވާ ހިލަ ފަށަލަ ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

ބަޖެޓު ނެތިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެނެއް ނޫޅެން: ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު

1880 މުވައްޒިފުން ތިބި ނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ ކެޕޭސިޓީ ވަރަށް ދަށް: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރު

ފަސް ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ޑިޒައިން އަދި އީއައިއޭގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

ހަތަރު ކޯޒްވޭ މަޝްރޫއުގެ ޑިޒައިން އަދި އީއައިއޭ ހަދަން ހަވާލު ކޮށްފި

« 1