މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ ފަރުދީ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަން މިނިސްޓަރު އިމްރާން ގޮވާލައްވައިފި

އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ބަދަލު ގެންނަން އިސްލާހުތަކެއް ހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައީސް ޔާމީން ހައްގުތަކުން މަހުރޫމުކޮށް، ދޮގު ވާހަކަ ދައްކާނަމަ، ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އާއިލާ

ޔާމީންގެ ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފައެއް ނުވޭ: ކަރެކްޝަންސް

1

ރައީސް ޔާމީނަށް ވަކީލުންނާ ބައްދަލުނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ވަކީލުން އެކަން ބޭނުން ނުވާތީ: އިމްރާން

1

މަރުވިތާ ތިން ދުވަސް ފަހުން ޔާސިރު ވަޅުލައިފި

ޔަމަން ޔާސިރުގެ މަރު: ޝަރީއަތެއް ނެތި ބަންދުގައި ތިންއަހަރު! ދިވެހި އަންބަކާއި ދިވެހި ދަރިޔަކުވެސް އެބަހުރި!

3

"ޔާސިރު ވަނީ އަލްގައިދާގައި އިސްދައުރެއް އަދާކޮށްފައި، އޭނާ ފޮނުވައިނުލެވުނީ އެއްބާރުލުން ނުދީގެން"

އެންމެ ކުއްޖެއް ރިހެބިލިޓޭޓުކޮށް ކުށްކުރުމުން ދުރުކުރުމަކީ ޖީލުތަކެއްގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން: އިމްރާން

ކާނިވާ ނޫން ތަނެއްގައި އެއްވުމެއް ބޭއްވޭނީ ފުލުހުން ލިޔުމުންދޭ ހުއްދައަކާ އެކު: ހޯމް މިނިސްޓްރީ

ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުގައި ހާއްސަ ބޯޑެއް، ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އައްޔަންކުރުމަށް ލަފާދޭނީ އެބޯޑުން

... 8 ...