މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ގައިދީންނަށް ފުޅަ އަޅާފައިވާ ކާއެއްޗެހި ދިން ކަަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންދަނީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބިރުވެރިކަން އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރަމުން: މިނިސްޓަރު

ހަރުކަށިފިކުރުގެ އަށް މީހެއްގެ މައްޗަށް މޮނިކޮން އަމުރު ނެރެފި

ޖަލުގެ ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލްކުރީ ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް، އިތުރަށް ހުޝިޔާރުވާން ޖެހޭ: އަލީ ނަޒީރު

މާފުށީ ޖަލު ހަލަބޮލިކުރަން ކުރި މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައި: މިނިސްޓަރު އިމްރާން

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގައި ވަރަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއް: އިމްރާން

ޝަހީދުންގެ ދުވަސް ދަސްކޮށްދޭ އެންމެ އަގުހުރި ފިލާވަޅަކީ ތިމާއާ ހަވާލުކުރޭ ޒިންމާ ފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރުން: އިމްރާން

އެންމެންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް، ދޭ އިރުޝާދުތަކަށް އަމަލުކުރަން ހޯމްމިނިސްޓަރު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ކޮވިޑް 19 : ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް 19 : ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

މުޅި ވޯޓުކަރުދާސް ބާތިލުވާ ގޮތް ބަދަލުކޮށް، ވޯޓު ބާތިލުވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު މިއަދުން މިއަދަށް ފާސްކުރަނީ

... 8 ...