މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ސީރިއާގައި ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ހައްޔަރުކުރި ދިވެހި މީހާގެ ތަހުގީގު ފަށައިފި

އޭސީޕީ ފައިރޫޝް ރިޓަޔާ ކުރައްވައިފި

30 ދުވަހުން ރިވިއު ނުކުރިއަސް ވާނުވާ ބަންދުގައި ތިބި މީހުން ދޫކޮށްނުލެވޭނެ ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ފޮޓޯ: ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާ

ފުލުހުންގެ އިސް މަގާމުތަކަށް އަލުން މީހުން އައްޔަންކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން އެމްޑީޕީން ފާސްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިހާބުކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ނަން "ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް" އަށް ބަދަލު ކުރަން ހިމަނައިފި

އެމްއެމްސީ އިންތިހާބުގައި އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ނޫނީ މުޒާހަރާ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތް ގާނޫނު އުވާލަން ފާހެއް ނުވި

މިސްކިތްތަކުގައި ނިދައި، ކައިބޮއެ ހަދާ މީހުންގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އުފައްދައިފި

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާ ގުޅިގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަދި ހޯމް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި

... 7 ...