މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ރައީސް ޔާމީނަށް ވަކީލުންނާ ބައްދަލުނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ވަކީލުން އެކަން ބޭނުން ނުވާތީ: އިމްރާން

1

މަރުވިތާ ތިން ދުވަސް ފަހުން ޔާސިރު ވަޅުލައިފި

ޔަމަން ޔާސިރުގެ މަރު: ޝަރީއަތެއް ނެތި ބަންދުގައި ތިންއަހަރު! ދިވެހި އަންބަކާއި ދިވެހި ދަރިޔަކުވެސް އެބަހުރި!

3

"ޔާސިރު ވަނީ އަލްގައިދާގައި އިސްދައުރެއް އަދާކޮށްފައި، އޭނާ ފޮނުވައިނުލެވުނީ އެއްބާރުލުން ނުދީގެން"

އެންމެ ކުއްޖެއް ރިހެބިލިޓޭޓުކޮށް ކުށްކުރުމުން ދުރުކުރުމަކީ ޖީލުތަކެއްގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން: އިމްރާން

ކާނިވާ ނޫން ތަނެއްގައި އެއްވުމެއް ބޭއްވޭނީ ފުލުހުން ލިޔުމުންދޭ ހުއްދައަކާ އެކު: ހޯމް މިނިސްޓްރީ

ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުގައި ހާއްސަ ބޯޑެއް، ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އައްޔަންކުރުމަށް ލަފާދޭނީ އެބޯޑުން

ނަވައިނަވައި މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމުގައި ކަން ކުރީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: ހޯމް މިނިސްޓަރު

ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ ނުރުހުން: ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް އެއްވުންތައް ރޫޅައިލުމުގެ ގާބިލުކަން ހުންނަތަން ދެކެން ބޭނުން

1

އެލްޖީއޭގެ ބޯޑު އަލުން އެކުލަވާލައްވައިފި، ސީއީއޯ ކަމަށް އަފްޝަން ލަތީފް

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނޫސްމަޖައްލާ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

ފުލުހުންނާއި ޖަލު އޮފިސަރުން ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހިންގާ ކަންކަން ބެލުމަށް އެންއައިސީ ހިންގުން ލާޒިމު: އިމްރާން

... 7 ...