މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަމަށް 28 މީހަކު ކުރިމަތިލައިފި، އިންތިހާބު އަންނަ މަހުގެ 5ގައި

އިންޓަނެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ކުށްތައް ހުއްޓުވުމަށް ގާނޫނެއް އެކުލަވައިލަނީ

މިނިސްޓަރު އިމްރާން މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު، އިސްތިއުފާ ނުދެއްވީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު އުފައްދައިފި

ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ނޫނީ މުޒާހަރާ ނުކުރެވޭނެ ކަަމަށް އޮތް ގާނޫނު އުވާލަން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

ޑރ. ޖަމީލު އިމްރާނަށް: އިމްރާންގެ ވާހަކަތަކުން ޖިންސީ ގޯނާއާއި ފުރައްސާރައަށް ހިތްވަރު ލިބޭ

ސަފާރީގައި ހިނގީ އާންމުތަނެއްގައި ހުރެފަވެސް ކޮށްލެވޭނެ ކަހަލަ ކަމެއް، ދެކެވޭ ވާހަކަ ހަގީގަތާ ހިލާފު: އިމްރާން

ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު އަންނަ މީހުން ބޭތިއްބުމަށް ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށް، އެތަނުގައި މީހަކު ބަންދުކޮށްފި

ޖަލުގެ ކެޕޭސިޓީއަށްވުރެ 30 ޕަސެންޓް އިތުރަށް މިހާރުވެސް ގައިދީން އެބަތިބި: އިމްރާން

ކުށުގެ ވެށިން ސަލާމަތްވެ އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ނުކުންނަ ޒުވާނުންނަށް ސްޓެލްކޯއިން ފަހި ފުރުސަތެއް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ސަޕްލައި މަދުކުރެވެނީ އޭގެ ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނަށް ހިމާޔަތް ނުދޭތީ: މިނިސްޓަރު އިމްރާން

ހަރުކަށި ފިކުރާއި ހައްދުފަހަނަ އަޅައި ދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާ ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ވެބިނާއެއް ބާއްވައިފި

މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

... 7 ...