މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ގައުމީ މަސްލަހަތަށް ވުރެ ސިޔާސީ ފިކުރު އިސްނުކުރުން މުހިންމު: އިމްރާން

ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކުރަނީ

އައިޖީއެމްއެޗުގައި ގައިދީންނަށް ދެ ކޮޓަރި ހާއްސަކޮށްފި

2

"އަދީބުގެ ބެސްފަރުވާގައި ފަރުވާކުޑަކޮށްފައެއް ނުވާނެ، އާއިލާއިން ކުރަނީ ދޮގު ތުހުމަތު"

އިސްލާމް ދީނާއި ގައުމުގެ ހިމާޔަތުގައި އަޅަން ޖެހޭ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނަން: އިމްރާން

ނާޖާއިޒުކޮށް ކަންކަން ކުރުމުގެ ނަތީޖާގެ އަސަރު ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި އެބަހުރި: އިމްރާން

ދުރާލައި ނާންގާ ޖަލަށް ގެންދިއުމަކީ އަދީބަށާއި އާއިލާއަށް ދެވޭ ނަފުސާނީ އަނިޔާއެއް: އާއިލާ

މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ފެއާގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް!

ޖަލުގައި ތިބިއިރު މީހުންނާމެދު ކަންކަން ހިނގިގޮތް ކޮމިޝަނުން ދަނީ ބަލަމުން: ހޯމް މިނިސްޓްރީ

އަދީބާ ގުޅޭގޮތުން އެޗްއާރްސީމް އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ކަންބޮޑުވާ ކަންކަން އެބަހުރި: ހޯމް މިނިސްޓްރީ

ޖަމިއްޔާތަކުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް

އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ޖަލުތަކުގައި މީހުން މަރުވާ މައްސަލަ: ޖަލު ކޮމިޝަން

... 23