މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ނާޖާއިޒުކޮށް ކަންކަން ކުރުމުގެ ނަތީޖާގެ އަސަރު ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި އެބަހުރި: އިމްރާން

ދުރާލައި ނާންގާ ޖަލަށް ގެންދިއުމަކީ އަދީބަށާއި އާއިލާއަށް ދެވޭ ނަފުސާނީ އަނިޔާއެއް: އާއިލާ

މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ފެއާގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް!

ޖަލުގައި ތިބިއިރު މީހުންނާމެދު ކަންކަން ހިނގިގޮތް ކޮމިޝަނުން ދަނީ ބަލަމުން: ހޯމް މިނިސްޓްރީ

އަދީބާ ގުޅޭގޮތުން އެޗްއާރްސީމް އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ކަންބޮޑުވާ ކަންކަން އެބަހުރި: ހޯމް މިނިސްޓްރީ

ޖަމިއްޔާތަކުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް

އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ޖަލުތަކުގައި މީހުން މަރުވާ މައްސަލަ: ޖަލު ކޮމިޝަން

ގައިދީންނާމެދު އަމަލުކުރެވޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މަދަނީ މުޖުތަމައުގެ ފެއަރ ބޭއްވުމަށްޓަކައި ހޯމް މިނިސްޓްރީން ޖަމިއްޔާތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިއަހަރު ދުވާފަރުގައި

މައާފު ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގަވައިދު އުވާލައިފި

ޖަލުތަކުގެ އޯޑިޓް ކޮމިޝަނެއް އެކުލަވާލައިފި

... 22