މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

މަރުހޫމް ޒާހިރުގެ ހަނދާނުގައި ތައުބީނުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ޖަޕާން ސަރުކާރުން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަށް ހަދިޔާކުރި ތަކެތި ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކުރުން

ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތަށް ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމުުގެ މަސައްކަތް މިއަދުން މިއަދަށް ފަށާނަން: ހޯމް މިނިސްޓަރު

ދީނުގެ ހިމާޔަތުގައި ކުރަންޖެހޭކަމަކީ ހަމައެކަނި ހަނގުރާމަކުރުމެއް ނޫން: ހޯމް މިނިސްޓަރު

ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ހުންނަ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި އަލަށް ހެދި ޔުނިޓް ހުޅުވައިފި

ކުރީ ސަރުކާރުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އަތުން ނަގާފައިވާ ބާރުތައް މި ހަފްތާގައި ދޫކުރާނަން: ރައީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވަލި ފެއާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ފުލުހުންނަކީ ރައްޔިތުންނަށް އޯގާތެރިކަމާއެކު ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ: އިމްރާން

މިނިސްޓަރު އިމްރާން އާއި ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަަނުން ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލު މެންބަރުންނާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި ހޯމްމިނިސްޓަރު

ޖަލުތަކުގައި އުރީދޫ ސްމާޓް ކެމްޕަސް ފެށުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

މުސްތަގުބަލަށް، އެންމެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅަނީ ރައްޔިތުންގެ ބާރުތައް އަނބުރާ އިއާދަކޮށްދިނުން: ހޯމް މިނިސްޓަރު

... 22