މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޝަހީދުންގެ ދުވަސް ދަސްކޮށްދޭ އެންމެ އަގުހުރި ފިލާވަޅަކީ ތިމާއާ ހަވާލުކުރޭ ޒިންމާ ފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރުން: އިމްރާން

އެންމެންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް، ދޭ އިރުޝާދުތަކަށް އަމަލުކުރަން ހޯމްމިނިސްޓަރު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ކޮވިޑް 19 : ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް 19 : ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

މުޅި ވޯޓުކަރުދާސް ބާތިލުވާ ގޮތް ބަދަލުކޮށް، ވޯޓު ބާތިލުވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު މިއަދުން މިއަދަށް ފާސްކުރަނީ

ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ހިންގާ މީޑިއާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ޒުވާން ލީޑަރުންގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފޯރަމް ނިމިއްޖެ

ރައީސް ޔާމީނާއެކު ބައިގަޑިއެއްހާއިރު ހޭދަކުރިން، ގޯސް ކުރެއްވީ އަޅުގަނޑު: އިމްރާން

އިންތިހާބަށްފަހު ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ދާއިރާގެ ތަރައްގީ އިސްކުރުން މުހިންމު: އިމްރާން

މިނިވަން 50 ދެ ސަރުކާރުން ހޭވުމުން ވެސް ފެނުނީ، "ހުދު ވަލެއް" ދެން ވެސް ފެންނާނީ ހުދުވާ: އުމަރު ނަސީރު

އިމްރާން، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ތެދުވަން އުޅޭކަމަށް ކުރީގެ ސީޕީ މުނާޒު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި

ދިއްލީ ފުލުހުންގެ ކޮމިޝަނަރާއި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ހަމީދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

... 10 ...