މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔާރ އެޑިއުކޭޝަން

ނާސިން ކޯހާއެކު މިޑްވައިފެރީ ވެސް ލާޒިމުކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ފްލައިން ސްކޫލުން ދަރިވަރުންތަކެއް ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކުރަން އަންގައިފި

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލުގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދަންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް

ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާގެ ކޯސްތަކެއް ހިންގާނެ އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

ފްލައިން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނާމެދު އަމަލުކުރަނީ ބޭއިންސާފުން، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: މިނިސްޓަރު ނަހުލާ

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލުން އިތުރު 15 ދަރިވަރަކު ވަކިކޮށްފި

އަގަށް އެސައިންމެންޓް ހަދައިދޭ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދަން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރާ ބައްދަލުކޮށްފި

އަގަށް އެސައިންމެންޓް ހަދައި ދިނުން ގާނޫނީ ކުށަކަށް ހަދަނީ

1

އިލްމީ ދިރާސާއަކީ އެކި ދާއިރާތަކުން ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް މުހިންމު ވަސީލަތެއް: ނައިބު ރައީސް

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލުން ދަރިވަރުންތަކެއް ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުން ބަދަލުކުރަން މިނިސްޓަރު ނަހުލާ އަންގަވައިފި

2

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި

ފްލައިން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ ލޯންތައް ފަސްކޮށްދީ، ކޯސް ނިންމުމަށް އެޑިއުކޭޝަން ޕްލޭނެއް ހަދަން އަންގައިފި

6 ...