މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔާރ އެޑިއުކޭޝަން

އިލްމާއި ހުނަރު ހޯދުމުގައި ޒުވާނުން ފަސްނުޖެހުމަށް މިނިސްޓަރު ހަސަން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ގްރޭޑް 10 ނިންމާ ކުދިންގެ ތެރެއިން 77 ޕަސެންޓް ކުދިން މަތީ ތައުލީމަށް އަހުލުވެރިވަނީ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް!

ވަން ފޮޓޯ: ނިއުނޯމަލްގައި ސްކޫލްތައް ހުޅުވައިލުން، ތަފާތު މަންޒަރުތަކެއް (ހެނދުނުގެ ދަންފަޅި)

މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނުގެ ފުރުސަތު 514 ދަރިވަރަކަށް، އޭގެ ތެރެއިން ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔެވުމަށް 27 ފުރުސަތެއް

ކޮވިޑާއެކު ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ވެސް ސްޓޫޑެންޓް ލޯނާއި ސްކޮލަޝިޕްތައް މެދުނުކެނޑި ކުރިޔަށްދާނެ: ރައީސް

ޓީޗަރުންނަށް ނަފުސާނީ ފުރަތަމަ އެހީގެ ތަމްރީނު ދޭން ފަށައިފި، މިހާތަނަށް 407 ޓީޗަރުންނަށް ތަމްރީނު ދީފި

ތައުލީމުގެ ބިލާއި މަތީ ތައުލީމުގެ ބިލަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ހުޅުވާލައިފި

ނިއު ނޯމަލްއާއެކު ސްކޫލުތައް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަނީ، ދަރިވަރުންގެ ސިއްހީ ރައްކާތެރިކަމަށް ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް

ރިސާޗް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެވިޑް ކޮލެޖުން ވެބިނާ ސީރީސްއެއް ބާއްވަނީ

ކިޔަވަން ދޫކުރާ ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް އެއް ޕަސެންޓަށް ކުޑަކުރަން ހުށަހެޅި މަތީތައުލީމުގެ ބިލު ބަލައިގެންފި

އިންސާނީ ވަސީލަތް އިތުރުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދާއި މިނިސްޓަރު ހަސަން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ރައީސްގެ ސްކޮލަޝިޕާއި ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕްގައި ކިޔަވަން ހުޅުވާލައިފި

« 1