މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔާރ އެޑިއުކޭޝަން

ކޮލެޖުތަކުން ދީނާ ހިލާފު ހަރަކާތެއް ހިންގައިފިނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ހަޔާ އެޑިޔުކޭޝަން

ކޮލެޖުތަކާއި މަތީ ތައުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތައް އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އަންގައިފި

ފައިސާ ރިފަންޑް ކުރާ ޕޮލިސީއާއި ޓިއުޝަން ފީތައް ކުރިން އެނގެންޖެހޭނެ ކަމަށް ކޮލެޖުތަކުގެ ގަވާއިދުގައި ހިމަނައިފި

އިސްލާމް ފޮތުގައި ކުދީންނަށް މާނަ ދޭހަކުރަން އުނދަގޫ ބަސް ހުރިކަމަށް ވިދާޅުވެ ރޮޒައިނާގެ ކަންބޮޑުވުން

1

މަތީ ސާނަވީ ކިޔަވާ ކުދިންގެ އަދަދު މަދު، މަތީ ސާނަވީ ފުރިހަމަކުރަން ވެސް ހިތްވަރުދޭން ޖެހޭ: ރައީސް

އެވިޑް ކޮލެޖުގެ މިއަހަރުގެ ކޮންވޮކޭޝަން ޑިސެމްބަރު 26ގައި

މި ސަރުކާރުން ފެށި ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 12000 ދަރިވަރުންނަށް ފުރުސަތު ދީފި

މަޑުއްވަރީ ސުކޫލުގައި ޕްރިންސިޕަލަކު ނެތުމުން މިނިސްޓަރާ ސުވާލުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

މަޖުބޫރުކޮށްގެން ފިލާވަޅު ދަސްކުރަން ބޭތިއްބުމުން، މުޅި އުމުރަށް ކިޔެވުން މަތިން ފޫހިވުން އެކަށީގެންވޭ: މިނިސްޓަރު

ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވި "މުހައްމަދު ގާސިމް ޕްރީސްކޫލް" އަށް ވަންނަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އިމާރާތްކުރި "މުހައްމަދު ގާސިމް ޕްރީސްކޫލް" ނައިބު ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ފްލައިން ސްކޫލުގެ އޮޑިޓުން ފާހަގަވީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބޮޑެތި އިހުމާލުތަކެއް!

« 1 ...