މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔާރ އެޑިއުކޭޝަން

ޥަން ފޮޓޯ: "ޝާމިލު އަޑު" އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އައި ދަރިވަރުންނަށް ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަނީ

1

މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް 1000 ދަރިވަރުން ކުރިމަތިލައިފި

ސްޓޫޑަންޑް ލޯނަށް އެދުނު މީހުންގެ އަދަދު 800 އަށް

ކޮވިޑުން އަރައިގަނެ އިގުތިސާދު ދަމަހައްޓަން 11 ކޯހަކުން 350 ދަރިވަރުން ތަމްރީނު ކުރަނީ

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ ދަށުން މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ 720 ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް އެދޭތީ ރާއްޖޭގައި މާސްޓާސް ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމަށް ލޯނު ދޫކުރަނީ

މި ސަރުކާރުން މުދައްރިސުންނަށް ދެރަގޮތެއް ނުހަދާނެ، ޝަރަފާއި ދަރަޖަ ދާނީ މައްޗަށް: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ ތަހާރަތު ހަޔާ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް

އަލަށް ފަށާ 23 ވިޔަފާރިއަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 12 މިލިއަން ރުފިޔާ

1

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޖޫނިއާ ކޮލެޖް ދިއްދޫގައި އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މިމަހު ތެރޭގައި ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލަނީ

« 1 ...