މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހާއި ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ކާށިދުއަށް

ކަނޑުގެ 500 މީޓަރު އަޑިން ދިރުންތަކުން ފުރިގެންވާ ސަރަޙައްދެއް ނެކްޓަންއިން ހޯދައިފި

ދޯނި ފަހަރުގައި ފިނިކުރާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ވަނީ ލިބިފައި: މިނިސްޓަރު ހުސެއިން

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން މަސްވެރިންކަން ކުރި ބޭރުގެ ދެ ބޯޓެއް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސަށް ނަގާ ފީ ކުޑަކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ބޮޑު ދިރާސާ ޓީމުގައި ހުސް އަންހެނުން، ދެ ދިވެހިންވެސް ހިމެނޭ

ކަނދުފަތިތައް ކަނޑައިގެންދާ މައްސަލަ ބަލައި، ސްޕޯޓްސް މަސްވެރިކަމަށް އަލުން ކަނދުފަތި އަޅަނީ

މަސްވެރިންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ނައްތާލައި ތެލުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް ޔޫނިއަނުން ގޮވާލައިފި

މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވާ ދުވަސްވަރަށް، އިތުރު ތިން ބޯޓު ގަންނަން މިއަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: މިނިސްޓަރު

ހޮރައިޒަން އިން ހޯޑެއްދޫއަށް މަސްގަންނަން ނޫޅެނީ ފައިދާ ނުވާނެތީ: މިނިސްޓަރު

ފުނައްޑޫ އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނެވޭނީ 2023ގައި، އެކަމަށް 157.3 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރަންޖެހޭ: މިނިސްޓަރު

މަސްވެރިކަމުގެ މޫސުން ފެށުމުގެ ކުރިން ކޫއްޑޫއަށް 800 ޓަނުގެ މަސް ގަނެވޭގޮތް ހަދަނީ

« 1 ...