މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު، ޑރ. ހުސެއިންއަށް ރުހުން ދޭން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ދެ ފޫޓު ހަމަނުވާ ހިބަރު ބޭނުން މަނާކޮށް ހިބަރު މަސްވެރިކަމުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލައިފި

ސަރުކާރުން ދިން ތިން ރަށުން ބިންތައް ދޫކުރުމުގައި އިސްކަންދޭނީ އެ އަތޮޅެއްގެ ދަނޑުވެރިންނަށް: އެގްރޯ

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

މިޔަރު މަސްވެރިކަމަށް ހުއްދަ ދޭން މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން: މިނިސްޓްރީ

ދަނޑުވެރިންނަށް ހަމަ އަގު ހޯދައިދިނުމަށް އެސްޓީއޯއިން އެގްރިސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

ގއ. ރިބިދޫ ޖާބިރާ ހަވާލު ކުރަން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް އަމުރު ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުމަށް އަންނަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުން: މިނިސްޓަރު

ވަން ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ އިގުތިސޯދީ ކޮމިޓީއަށް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ހާޒިރުކުރުން

މާއްޑޫ ކުއްޔަށް ނުދޭން ނިންމި ފަދަ މައްސަލަތައް ތަކުރާރު ނުކުރަން އެންގުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

މަސްވެރިންގެ ސުވާލު ސަރުކާރާއި ސިފައިންނަށް: ބޭރުގެ މަސްބޯޓުތައް ފެނުނަސް އަޅައިނުލައި ދޫކޮށްލަންވީތޯ؟

އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައިގައި މިނިސްޓަރ ޒަހާއަށް ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި

« 1 ...