މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ކަނދުފަތިތައް ކަނޑައިގެންދާ މައްސަލަ ބަލައި، ސްޕޯޓްސް މަސްވެރިކަމަށް އަލުން ކަނދުފަތި އަޅަނީ

މަސްވެރިންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ނައްތާލައި ތެލުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް ޔޫނިއަނުން ގޮވާލައިފި

މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވާ ދުވަސްވަރަށް، އިތުރު ތިން ބޯޓު ގަންނަން މިއަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: މިނިސްޓަރު

ހޮރައިޒަން އިން ހޯޑެއްދޫއަށް މަސްގަންނަން ނޫޅެނީ ފައިދާ ނުވާނެތީ: މިނިސްޓަރު

ފުނައްޑޫ އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނެވޭނީ 2023ގައި، އެކަމަށް 157.3 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރަންޖެހޭ: މިނިސްޓަރު

މަސްވެރިކަމުގެ މޫސުން ފެށުމުގެ ކުރިން ކޫއްޑޫއަށް 800 ޓަނުގެ މަސް ގަނެވޭގޮތް ހަދަނީ

ކަނޑުއޮތްގިރި ބަނދަރު ޑިޒައިންކޮށް ތަރައްގީ ކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ކޮންޓްރޯލެއް ނެތި މިފްކޯއިން މަސް ގަންނަން ނިންމައިފި

ފެލިވަރުގައި 100 ޓަނުގެ އާ ކޭނިން ފެކްޓްރީއެއް ގާއިމު ކުރަނީ

މިފްކޯ ތަރައްގީކޮށް ނިމުމުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މަސް ގަނެވޭ މިންވަރު 61 ޕަސަންޓް އިތުރުވާނެ

ދިއްދޫ، ރަސްދޫ، މީދޫ، މާމެންދޫ، އަދި ރަތަފަންދޫ އައިސްޕްލާންޓް އެއްބަސް ވުމުގައި ޖޫންމަހު ސޮއިކުރެވޭނެ

ދިއްދޫ އައިސްޕްލާންޓްގެ މައްސަލައިގައި ފިޝަރީސް މިނިސްޓަރު މާދަމާ މަޖިލީހަށް

« 1 ...