މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން ކުރިއެރުވޭނީ ދައުލަތުގެ ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި، ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީތައް އެޅިގެން: ނަޝީދު

އަލަށް ފެނުނު މަހަކަށް ފިނިފެންމާގެ ނަމުން ނަން ދީފި

ފަޅުރަށްރަށް ވަރުވާއަށް ދެވޭ މުއްދަތު 10 އަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި

ދިވެހި މަހުން ޑިއުޓީ ކަނޑައިލުމަށް ރަސްމީ މަޝްވަރާތައް ބާއްވަން ޔޫކޭއިން އެއްބަސްވެއްޖެ

155 ޓަނު މަސް އެއް ބޯޓަކަށް ކިރައި، މިފްކޯ ތާރީހުގެ ތެރެޔަށް

ދޫނިތައް މެރުމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އިހުތިޖާޖުކޮށްފި

ދޫނިތައް މަރައިލުމަކީ އަނިޔާވެރި އަމަލެއް ކަމަށްބުނެ، މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން މަޖިލިސް މެންބަރުން ގޮވާލައްވައިފި

ދިރިހުރި ފުރާނަތަކެއް އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލުން، ދެވަޒީރުންނާ ހަމައިން ނިމޭބާ؟ ހައްލަކީ ކޮބާ؟

1

ނައްތާލަންޖެހޭ ކަމަށް ގަވާއިދު ބުނާ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމުގައި 63 މީހުން ތިބި: މަޖިލިސް ރައީސް

2

ދޫނިތަކުގެ މައްސަލައިގައި ވަޒީރަކު އޭޖީގެ ލަފަޔަށް އެދެން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނުވިސްނޭ: އީވާ

އޭޖީން ލަފާ ދިން ގޮތް ކަމަށްބުނެ ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދޫނި މަރާލައިފި

ހުޅުމާލޭ ކަންނެލި ޖެޓީގައި މަސްވެރިންނަށް ހާއްސަ މައިޒާނެއް ހުޅުވައިފި

« 1 ...