Close

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ފުނައްޑޫ އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުމަށް މިފްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކާށި ލިބުން ދަތިވާތީ ރާއްޖެއަށް 5،000 ރުއް ގެނެސްފި

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު، މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދައެއް ނުކުރައްވާ: މަޖިލިސް ރައީސް

ފިޔޯރީ ޖަމީލުގެ "ކުޅި ބިލެތް" ރަހަވެސް ތަފާތު، ކޮލިޓީވެސް ތަފާތު!

އެއް ދުވަހުން 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސް ކިރުވައި ޓީއެސްލައިނަށް ރެކޯޑެއް

މަސް ގަނެވޭނެ ހާލަތަށް ފުނައްޑޫ ގެނައުމަށް 236 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރަން ޖެހޭ: މިފްކޯ

މޮޅު ކެޔޮޅަށް ސްޓޭޖުމަތިން އެވޯޑު ނުދިނީ މިނިސްޓަރަށް އިންޒާރު ދީފައި އޮތުމުން: މިނިސްޓްރީ

1

ފޮޓޯ: ފަރެސްމާތޮޑާގައި ބޭއްވި ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ

މާންދޫ މުޒާހަރާ: ޑިމާންޑަކީ 21މިލިއަން އެއްފަހަރާ ދިނުން، މާންދޫން ބުނީ ކްރިޑެޓްކުރީ މަސްވެރިން އެއްބަސްވެގެން ކަމަށް

ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހާއި ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ކާށިދުއަށް

ކަނޑުގެ 500 މީޓަރު އަޑިން ދިރުންތަކުން ފުރިގެންވާ ސަރަޙައްދެއް ނެކްޓަންއިން ހޯދައިފި

ދޯނި ފަހަރުގައި ފިނިކުރާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ވަނީ ލިބިފައި: މިނިސްޓަރު ހުސެއިން

« 1 ...