މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ހަރަދުތައް ހަމަޖައްސަން އިތުރު 3.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކަނީ

އަވިން އުފައްދާ ހަކަތަ ރައްކާކުރާ ބެޓެރި ސިސްޓަމް, 11 އަތޮޅެއްގައި ގާއިމުކުރަން ބިޑަށް ލައިފި

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފެށުމުން ގްރީން ޓެކުހާ ގުޅޭ އޮޅުން އިސްލާހުކުރަން ފޮނުވަނީ

ކައުންސިލްތަކަށް އަންނަ އަހަރު 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ދެނީ

ޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން، އެއީ ރަނގަޅު ފެށުމެއް: އައިއެމްއެފް

ސަރުކާރުން 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީ ބިލް ވިއްކަން އިއުލާނުކޮށްފި

ޑޮލަރު ގަންނަން ކުރި އިއުލާން ބާތިލުކުރަން އެއްވެސް ފަރާތްތަކުން އަންގާފައެއް ނުވޭ: އާރްޑީސީ

މި އަހަރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ތިން ބިލިއަން އިތުރުވެއްޖެ

ފުރަތަމަ ހަ މަހު ގްރީން ޓެކްސްއަށް 547 މިލިއަން ރުފިޔާ

ރާއްޖެ މިދަނީ ދަރަނިވެރިވާން: ނަޝީދު

ހަރަދުކުޑަކޮށް، އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ޖީއެސްޓީން ދެ ޕަސެންޓް އަދި ޓީޖީއެސްޓީން ހަތަރު ޕަސެންޓް ބޮޑުކުރަނީ

މި އަހަރުގެ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ކާބޯތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލޭނެ: އަމީރު

... 8 ...