މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

73 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް 2022 ވަނަ އަހަރަށް 36.99 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފި

ބަޖެޓުގައި ތަފާތު ކުރުން ބޮޑު، ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭތީ ވޯޓު ދޭނަން: ނާޒިމް

ތިލަމާލެ ބުރިޖް މަޝްރޫއުގެ ހިލޭ އެހީގެ ތެރެއިން 15 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންޑިއާއިން ދޫކޮށްފި

ފައިސާ ޗާޕްކުރަން ސަރުކާރަށް ދިން ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ފައިސާ ޗާޕްކުރަން ހުއްދަ ދޭނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުމަކީ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ މިނިވަންކަމަށް އަރައިގަނެވޭ ކަމެއް: މަޖިލިސް ރައީސް

ބަޖެޓް ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ފަށައިފި

ދައުލަތުގެ ދަރަނި ދައްކަން ޖެހޭ މުއްދަތު ތަކުގައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޓްރެޝަރީގައި ހުންނާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

ފައިސާ ޗާޕު ކުރެވޭ އަދަދު 2.5 ބިލިއަނަށް ކުޑަކޮށް، ހުއްދަ ދިނުމާބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ފަށައިފި

ކޮވިޑުގެ ހާލަތުން ދިމާވި ގެއްލުންތަކުން ރާއްޖެއަށް އަރައިގަނެވޭނީ ދުނިޔެ ކޮވިޑުން ސަލާމަތްވެގެން: އަމީރު

ބަޖެޓުގެ ބޭރުން ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގާފައިވާނީ ހަމައެކަނި ކޮވިޑުގެ އެމަޖެންސީ ހާލަތުގައި، ހުއްދަ ހޯދައިގެން: އަމީރު

1

ސިވިލް ސާވަންޓުން ނަގާއިރު، ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ އުސޫލު އުވާލައިފި

ސަރުކާރަށް 3 އަހަރު: ކޮވިޑުގައި ދިން ލުއިތަކާއި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް، ވިޔަފާރިތަކަށް ހިންދަމައިލެވުމުގެ ސިއްރު

... 8 ...