މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށްދޭ މާލީ އެހީ ހަތަރު ގުނައަށް އިތުރުކުރަނީ

އަށް ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހަފްތާގެ މާލީ ރިޕޯޓް: ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ ހަރަދު 4000 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެއްޖެ

1

އިލެކްޝަނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން ޕީޕީއެމުން ނިންމައިފި

1

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަސް ދުވަހު ދައުލަތުން ހަރަދުކުރީ 4،000 ރުފިޔާ!

ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ މުސާރަ އެއް ހަމައެއްގައި ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ

ދެ ހަފުތާ ތެރޭ 475 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކައިފި

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ކަރުދާހު ކުންފުނިތަކަށް ވެސް ސޮވެރިން ގެރެންޓީ ދީފައި އެބަހުރި: ރައީސް

1

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ޖާބިރު ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަނީ

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ތިން މިނިސްޓަރަކު ޖަޕާނަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ޚަޒާނާ ހުސްވާ ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެ، ޚަޒާނާގައި ފައިސާ ހުންނާނެ: ރައީސް ޔާމީން

1

އިންޑިއާއިން ދިން އެހީއަކީ ދަރަންޏެއް ނޫން: އަމީރު

... 70