މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ދަރަނި ފޫބައްދަން އަދިވެސް 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވޭ: މިނިސްޓަރު އަމީރު

ރައްޔިތުންނަށް މަންފާ ލިބޭގޮތަށްނޫނީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއް އުފައްދާފައެއް ނުވާނެ: މިނިސްޓަރު އަމީރު

މި އަހަރަށް ބަޖެޓް ކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށްދާނެ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން 2 ރުފިޔާ ނަގަން ބިލުގައި އޮތް މުއްދަތު އަވަސްކުރަން ފިނޭންސުން އެދިއްޖެ

ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަކީ ވިޔަފާރީގެ އުސޫލާ ހިލާފު ކަމެއް: އަމީރު

1

ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނެގި ފައިސާ ދައުލަތަށް ދައްކާކަށް ގާނޫނުގައި ނުހިމެނޭނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

ފާއިތުވި އަހަރު ދުވަހު ރިޒާވް ދަށްނުވާ ވަރަށް ދަށަށް ގޮސްފި

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 17.8 ބިލިއަނަށް، ޓެކުހުން 13 ބިލިއަން ރުފިޔާ

1

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް 120 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅައިފި

ރަސްދޫގައި އާއި ފޭދޫގައި ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އަނެއްކާވެސް އިއުލާނުކޮށްފި

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ހިޔާ އިމާރާތްކުރުމަށް ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް

ގްރީން ޓެކްސްއިން ލިބުނު އާމްދަނީ 611 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް

... 7 ...