މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ދައުލަތުގެ ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ރޭޓިން، "ބީ ޕްލަސް"ގައި

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 4 މަހު ދައުލަތަށް 7.9 ބިިލިޔަން ލިބުނު، ހަރަދުވީ 7.5 ބިލިޔަން: ފިނޭންސް

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އަނެއްކާވެސް އިއުލާންކޮށްފި

ފިނޭންސުން ޕީޕީއެމްއަށް އަށް މިލިޔަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ރޯދައިގެ އިނާޔަތް 3،000 އަށްވުރެ ބޮޑު ނުކުރުމަށް ފިނޭންސުން އަންގައިފި

"މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ފޯރަމް 2019" މިނިސްޓަރު އަމީރު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ގާއިމްކުރާ މެޑިކަލް ކޮލެޖަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

34 މަސް ތެރޭ ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގެ އާ ޓާމިނަލް ނިމި، ރަންވޭއާއެކު ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ކައުންސިލުތަކަށް ހަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި ހަރަދު ނުކޮށްހުރި 31 މިލިއަން ރުފިޔާ ކައުންސިލުތަކަށް ޖަމާކޮށްފި

ވެރިކަމާ ހަވާލުވި ފަހުން ރަސްމީ ރިޒާވަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ އިތުރުވެފައި: ރައީސް ސޯލިހު

1

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް 800 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމުގެ އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ފާއިތުވި ދެ މަހު ދައުލަތަށް 4.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް

... 69