މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ފިނޭންސްގެ އާ އިމާރާތުގެ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ދައުވާކޮށްފި

އެތެރޭގެ ދަރަނީގެ 1.9 ބިލިއަންގެ ތެރެއިން 1.5 ބިލިއަނަކީ ހިލޭ އެހީ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

13 އަތޮޅެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހާފަށްވުރެ ވުރެ މިއަހަރުގެ އެ މުއްދަތުގައި ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީ 329.8 ރުފިޔާ އިތުރުވެއްޖެ

އެއް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ގުޅީފަޅު ބަނދަރުގެ ކޮންސެލްޓެންސީ ހަވާލުކޮށްފި

މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގައި ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ޖަމާވެފައިހުރި ކުނިތައް ނަގައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އާއިމާރާތް ހުޅުވުން

ކައުންސިލަތަކުގެ މާލީ މުއާމަލާތްތައް އޮންލައިން ކުރަނީ

މުސާރައިގެ އާ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައިފި، އަންނަ އަހަރު އަމަލު ކުރަން ފަށަނީ

3

އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރުކަމަށް އަލީ ހާޝިމް އައްޔަން ކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ގަވަރުނަރު ކަމަށް އަލީ ހާޝިމް އައްޔަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކުރަން މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި

... 67 ...