މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ގްރީން ފަންޑަށް ފެބްރުއަރީ މަހު ލިބުނު އަދަދު ދަށަށް، ހޭދަކުރިވަރު ނުވަގުނަ އިތުރު

ތުލުސްދޫގައި އެކޮމޮޑޭޝަން ބުލޮކާއެކު ޕޮލިޓެކްނިކުގެ ކޮލެޖު ތަރައްގީކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ކޮމަންޑޫގައި 30 ހައުސިން ޔުނިޓު އަޅަން ހުޅުވާލައިފި

1

ގޭދޮށު މަސްޕްލާންޓާ ބެހޭގޮތުން އަމީރާ ސުވާލުކުރަނީ

ސޮވެރިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑުގައި ހުރި އަދަދު 5 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހިންގާނެ އާ މަޝްރޫއުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅަން އަންގައިފި

ހަތް ރަށެއްގައި 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް ހަދަން ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފި

ޝަރުތު ހަމަވި، ހަތަރު ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް 27 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދޫކުރަން އެދިއްޖެ

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ރޯދަ އިނާޔަތް ދޭން އަންގައިފި

ބައި އިލެކްޝަން އަންނަ ހޮނިހިރުގައި، ކުރެންދުއަށް 50 ހައުސިން ޔުނިޓް

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްލޭންތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމުކުރަން ފަށައިފި

ޕޮންޒީ ސްކީމް ހިންގަނީ އޭނާ ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އަލްހާންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް މާލީ އިދާރާތަކަށް

6 ...