މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ޓީޖީއެސްޓީ އާއި ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ބިލިޔަނަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ނުލިބި!

ދައުލަތުގެ ހަރަދު 28 ބިލިއަނަށް، ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓު ހުސްވެ އިތުރަށްވެސް ވަނީ ހަރަދުކޮށްފައި

ގްރީން ޓެކުހުން މިހަރު ލިބުނު އާމްދަނީ 681 މިލިއަނަށް

މާލެ ސަރަހައްދުންދޭ 5000 ގޯއްޗަށް ބޭނުންވާ ބިންހިއްކަން މިފަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހިމަނާނަން: މިނިސްޓަރު

ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ދަރަނި 39 ބިލިޔަން، ކޮވިޑާއެކުވެސް މިސަރުކާރުން ނެގީ 37 ބިލިޔަން: އަމީރު

ޓީޖީއެސްޓީއާއި ޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރަން ހުށަހެޅީ، ވޯލްޑްބޭންކާއި އައިއެމްއެފުން ލަފާދޭތާ އެތައްދުވަހެއް ފަހުން: މިނިސްޓަރު

އެމްއާރުޑީސީ އުވާލީ ގޯސްކޮށް، ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ހޯދަން ޖެހޭ: އޮޑިޓް

ރިޒާވް ދަނީ ދަށްވަމުން، ނަމަވެސް އަހަރު ނިމޭއިރު 690 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުންނާނެ: އަމީރު

ޖީއެސްޓީ އަށް ޕަސެންޓަށް އަދި ޓީޖީއެސްޓީ 16 ޕަސަންޓަށް ބޮޑުކުރަން ހުށަހެޅި ބިލު ބަލައިގެންފި

1

ސަރުކާރުން 2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަނި ދައްކައިފި

1

ތިންވަނަ ކުއާޓާ ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 20 ބިލިއަނަށް

41 ބިިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް މިމަހު 31ގައި ހުށަހަޅަނީ

5 ...