މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ދަރިވަރުންގެ އަދަދަށް ބަލާފައި ޕްރިންސިޕަލުންގެ މުސާރަ އިތުރަށް ބޮޑުވާނެ

ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމުން ބަޖެޓުން އިތުރަށް 488.6 މިލިއަން ހަރަދު ކުރަންޖެހޭ

ތިނަދޫގައި 200 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ހަތަރު ޕާޓީއަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފި، ޕީޕީއެމަށް ދިނީ 500،000 ރުފިޔާ އުނިކޮށްފައި

ފޮރިން ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުން ރައީސް އޮފީހުން ވަކިކޮށް، ފިނޭންސަށް ބަދަލުކުރަން ފާސްކޮށްފި

ގްރީން ފަންޑަށް ފެބްރުއަރީ މަހު ލިބުނު އަދަދު ދަށަށް، ހޭދަކުރިވަރު ނުވަގުނަ އިތުރު

ތުލުސްދޫގައި އެކޮމޮޑޭޝަން ބުލޮކާއެކު ޕޮލިޓެކްނިކުގެ ކޮލެޖު ތަރައްގީކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ކޮމަންޑޫގައި 30 ހައުސިން ޔުނިޓު އަޅަން ހުޅުވާލައިފި

1

ގޭދޮށު މަސްޕްލާންޓާ ބެހޭގޮތުން އަމީރާ ސުވާލުކުރަނީ

ސޮވެރިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑުގައި ހުރި އަދަދު 5 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހިންގާނެ އާ މަޝްރޫއުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅަން އަންގައިފި

ހަތް ރަށެއްގައި 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް ހަދަން ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފި

4 ...