މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

2023 އަށް 42.6 ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅައިފި، މިއީ 5 ބިލިއަން ޑެފިސިޓް ބަޖެޓެއް

2023 ގައި އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވެނީ 5.4 ޕަސެންޓުގައި، ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ދަށް އަދަދެއް!

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު ކުރިއަރަމުން އަންނަނީ ދުނިޔޭގެ އިގުތިސާދީ ދުވެއްޔަށްވުރެ ހަލުވި މިނެއްގައި: އަމީރު

މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު 12.3 ޕަސެންޓަށް އަދި 2023 ވަނަ އަހަރު 7.6 ޕަސެންޓަށް ކުރިއަރާނެ: އަމީރު

2023 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު ކޮވިޑުގެ ކުރީގައި ހުރި މިންވަރަށްވުރެ ކުރިއަރައިގެންދާނެ: އަމީރު

ކޮވިޑް-19ގެ ކުރީން އިގުތިސާދު ހުރި މިންވަރަށް މިއަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު އިޔާދަވާނެ: އަމީރު

މުޅި ދުނިޔޭގެ އިގުތިސާދީ ތަރުތީބަށް ބަދަލު ގެނުވައިފާނެ ހާލަތުތަކެއް މިއަދު ވަނީ އުފަންވެފައި: އަމީރު

ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަޖެޓް ނުދޭ ވާހަކަ ފިނޭންސުން ދޮގުކޮށްފި

2023 އަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު މާދަމާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ

އަމީރު ވިދާޅު ވަނީ ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ ކުރިން ވަގުތު ދެވިއްޖެ ކަމަށް

ދައުލަތަށް ނުލިބިވާ 15 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެބަކުރޭ: އަމީރު

ކުވެއިތު ފަންޑުން ހަދާ ހޮސްޕިޓާތަކަށް ލިބުނު އަގު ބޮޑުކަމުން އަލުން ރީޓެންޑާއަށް ފޮނުވައިފިން: މިނިސްޓަރު އަމީރު

4 ...