މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ރާއްޖެ މިދަނީ ދަރަނިވެރިވާން: ނަޝީދު

ހަރަދުކުޑަކޮށް، އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ޖީއެސްޓީން ދެ ޕަސެންޓް އަދި ޓީޖީއެސްޓީން ހަތަރު ޕަސެންޓް ބޮޑުކުރަނީ

މި އަހަރުގެ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ކާބޯތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލޭނެ: އަމީރު

ހަރަދުތަކަށް ބަދަލު ނުގެންނަ ނަމަ 2024ގައި 46 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ: އަމީރު

ކެނދިކުޅުދޫގައި ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓްރީއެއް ތަރައްގީކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މިދިޔަ މަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 96 މިލިއަން ރުފިޔާ

އަށް ރަށެއްގައި އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްގީކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

15 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމު ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ނޭޝަނަލް ހެލްތު ލެބޯޓްރީ ގާއިމްކުރަން 299 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ނަގައިފި

އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ

ގައްދޫ ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީގެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓުވަން: އަމީރު

5000 ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީ ހަރަދުތައް ނުކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އަންގައިފައި: މަޖިލިސް ރައީސް

3 ...