މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ސަރުކާރުގައި 35 ޕަސެންޓް އެލަވަންސް ނުލިބޭ މީހުންނަށް މާދަމާއިން ފެށިގެން އެލަވަންސް ލިބޭނެ: ރައީސް

ސައުދީގެ އެހީގައި ކޫއްޑޫގައި 4،000 ޓަނުގެ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖެއް ހަދަނީ

ފުރަތަމަ ތިން މަސް ތެރޭ އާސަންދަ ބަޖެޓުގެ 60 ޕަސެންޓު ހޭދަކޮށްފި

ދަރަނީގެ އަދަދު ދަނީ ދަށަށް، ސިޔާސަތުތަކަށް ބަދަލު ގެންނާނީ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ އަސަރު ކުޑަވާނެގޮތަށް: އަމީރު

އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި 150 މިލިއަނާއި 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދެއްކޭނެ ގާބިލުކަން އެބަހުރި: ފިނޭންސް

ސައުދީގެ އެހީގައި ހުޅުމާލޭގައި 400 ފުލެޓް އިމާރާތްކުރަނީ

ހިތަދޫގައި 200 ހައުސިން ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އަލުން އިއުލާންކޮށްފި

ބޮޑު އަގުގައި ޑޮލަރު ގަންނަން ކުރާ ހަރަދު ޓެކްސް ފައިލް ކުރާއިރު ހިމެނޭނެ: އަމީރު

ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓެއް ނުވޭ، ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރު އަމީރު

އަމިއްލަ މީހެއްގެ އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަން އެއްވެސް އިރަކު އަންގާފައެއްނުވާނެ: މިނިސްޓަރު އަމީރު

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލާގައި ފިނޭންސުން އުސޫލާ ހިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައެއް ނުވާނެ: މިނިސްޓަރު އަމީރު

ވެންޓިލޭޓަރު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައާގުޅިގެން، ސުވާލުކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މާދަމާ މަޖިލީހަށް!

2 ...