މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ގައްދޫ ގޭދޮށު މަސްފެކްޓްރީގެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓުވަން: އަމީރު

5000 ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީ ހަރަދުތައް ނުކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އަންގައިފައި: މަޖިލިސް ރައީސް

ވޮޝިންޓަންގައި އެމްބެސެޑަރެއް ބަހައްޓާތީ، ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި ފިނޭންސްގެ އިސް ބޭފުޅުން ކޮމިޓީއަށް

ޕްރޮމޯޝަނާއި އާ އެލަވަންސް ދިނުން މަޑުޖައްސާލައި، ހަރަދު ކުޑަކުރަން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި

2

ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތަކަށް 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހަރަދުކޮށްފި

1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކާލަނީ، ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާ ޓީބިލްތަކުގެ ޖުމުލަ 62.7 ބިލިއަންގައި

މިދިޔަ އަހަރު އާރްޑީސީއަށް 59 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ބަދަލު ދިނުމުން އަޅުގަނޑުމެންވީ ބޮޑެތި ވަގުންނަށް: އަމީރު

ސޮވަރިން ފަންޑުގެ ހުރިހާ ބާރެއް ރައީސަށާއި މިނިސްޓަރަށް ދޭން ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ތެރޭ 5.4 ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޗާޕުކޮށްފައިވޭ: މުނައްވަރު

ލޯނު ނަގާއިރު މަޖިލީހުގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ގޮތް ހެދުމަށް ހުށަހަޅައިފި

ޖުލައި މަސް ނިމޭއިރު ކާޑާއި ތެލާއި ބޭހަށް ރިޒާވްގައި ފައިސާ ހުންނާނެ އަދަދު ހޯދުމަށް އީވާ ހުށަހަޅުއްވައިފި

2 ...