މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

60،000 އަށްވުރެ މަތީ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ސަރުުކާރުގެ 19 ކުންފުންޏެއް އުވާލަނީ

މެޖޯރިޓީ ޕާޓީން ބަޖެޓް ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް ޖުމްލަ އަދަދަށް ބަދަލު އައިސްގެން ނުވާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

ޕީއެސްއައިޕީއަށް 273 މިލިޔަން، އޮފީސްތަކަށް 93 މިލިޔަން ކޮމިޓީން ބަޖެޓަށް އިތުރު ކޮށްފި: ނަޝީދު

ބަޖެޓްގެ ބަހުސް ބަހުސްތައް ހޯމަ ދުވަހު ފަށާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް 366 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް، ކޮމިޓީން ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

ތިމަރަފުށީގައި 100 ހައުސިންގް ޔުނިޓު އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި

މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތައް 69 ޕަސެންޓް އިތުރު، މުސާރައަށް 331.2 މިލިއަން ރުފިޔާ

މެންބަރަކަށް 15 މިނެޓު ދޭން ނިންމައި މިއަދު 5:00 އަށް ބަޖެޓް ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމައިފި

މަޖިލިސް ތަޅުމުގައި މާދަމާ ބަޖެޓް ބަހުސް ފަށަނީ

ސަރުކާރުގެ 33 ކުންފުނި އޮތްއިރު ފައިދާވަނީ އެންމެ 11 ކުންފުނިން: މިނިސްޓަރު އަމީރު

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ: އަމީރު

« 1