މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތަކަށް 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހަރަދުކޮށްފި

1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކާލަނީ، ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާ ޓީބިލްތަކުގެ ޖުމުލަ 62.7 ބިލިއަންގައި

މިދިޔަ އަހަރު އާރްޑީސީއަށް 59 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ބަދަލު ދިނުމުން އަޅުގަނޑުމެންވީ ބޮޑެތި ވަގުންނަށް: އަމީރު

ސޮވަރިން ފަންޑުގެ ހުރިހާ ބާރެއް ރައީސަށާއި މިނިސްޓަރަށް ދޭން ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ތެރޭ 5.4 ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޗާޕުކޮށްފައިވޭ: މުނައްވަރު

ލޯނު ނަގާއިރު މަޖިލީހުގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ގޮތް ހެދުމަށް ހުށަހަޅައިފި

ޖުލައި މަސް ނިމޭއިރު ކާޑާއި ތެލާއި ބޭހަށް ރިޒާވްގައި ފައިސާ ހުންނާނެ އަދަދު ހޯދުމަށް އީވާ ހުށަހަޅުއްވައިފި

ދަރަނި ނަގަމުންގޮސް ގައުމުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ހިސާބަށް ގޮސްފި: އަލީ ހުސައިން

އެމްއެމްއޭއިން ދަރަނި ނެގުމާ ބެހޭ މާއްދާތަކުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ގަރާރެއް ހުށަހަޅަނީ

ދައުލަތުގެ ދަރަނި 100 ބިލިއަނަށް!

ސޯލާ ޕަވާ ކަޓަމަރާން ޕެސެންޖާ ފެރީ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރުމަށް ޓެސްޓު ކުރަނީ

1
« 1 ...