މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

މެއި މަހު މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގު 0.05 ޕަސެންޓް މަތިވެއްޖެ

ކޮވިޑުގެ ކަންކަމަށް ކުރި ހަރަދު 975 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް

އޭއައިއައިބީން ރާއްޖެއަށް 7.3 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދޭން ނިންމައިފި

ކޮވިޑަށްފަހު ގެންނަ ބަދަލުތައް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވާ ގޮތަށް ގެނައުމަށް ވަޒީރުންގެ ކިބައިން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ދައުލަތުގެ އަހަރީ މާލީ ހިިސާބުތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މުއްދަތު ފަސްކުރުމަށް ހުށަހެޅި އިސްލާޙު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

ރިސޯޓުތަކާއި ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގެ ބިމު ކުލި ދެއްކުން އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހަށް ފަސްކޮށްދީފި

މިއަދު ދިވެހިން ބަނޑަށް ނުޖެހި މިތިބީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ދައުލަތުގެ ހަޒާނާ އިތުރުވެފައިވާތީ: ޝަހީމް

އިންކަމް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި 1450 މީހަކަށް 5.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ކޮވިޑުގެ ކަންކަމަށް ކުރި ހަރަދު 963 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް

ޝަރުއީ ކޯޓުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ "ބަނޑޭރި ޕޭ" މެދުވެރިކޮށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

އެމްއޭސީއެލްއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 98 ޕަސެންޓް ދަށްވުމާ ގުޅިގެން ހަރަދުތައް ވަނީ ކުޑަކޮށްފައި: މޫސާ ސޯލިހު

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ހަ މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކައިފި

« 1 ...