މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ޕީއެސްއައިޕީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލައިފި ނަމަ ފައިސާ ދައުރެއްނުވާނެ، އޭރުން އިގުތިސޯދު މާ ގޯސްވާނެ: މިނިސްޓަރު

މި ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް އިތުރު ހަ ބިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުން ވާނެ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ދޫކުރާ މާލީ އެހީތެރިކަން ދޭނީ މުވައްޒަފުން ވަކި ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު

ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ރިކަވަރީ ޕެކޭޖެއް ސަރުކާރުން ތައާރަފުކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން މުސާރަ ދޭ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މިމަހުގެ އޯޓީ ލިބޭނެ: ފިނޭންސް

މެންބަރުންގެ މުސާރަ އުނިކުރަން 2 ޖަހާއިރު މަޖިލިސް ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ

ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ 19.3 މިލިޔަން އުނިކުރަން މަޖިލީހުގެ ކޮއްތު ކަނޑާލަނީ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ރިސެޕްޝަނުން ސިޓީ އާއި އިންވޮއިސް ފަދަ ތަކެތި ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަރަދުން 19.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ކުޑަކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންފި

ކޮވިޑް 19 : ކުއްލި ހާލަތާ ގުޅިގެން 212 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅައިފި

އާމްދަނީ 7 ބިލިޔަނާ ގާތަށް ދަށްވާނެ، ޖީޑީޕީ ހުންނާނީ 0.5 އާއި މައިނަސް 5.6 އިންސައްތައާ ދެމެދުގައި: ރައީސް

1

ނިމުނު ހަފްތާގައި ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އަށްވުރެ ހަރަދު އިތުރު!

« 1 ...