މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 177.2 މިލިޔަން ދައުލަތަށް ލިބިއްޖެ

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓްސްގެ ލައިސަންސް އޮވެގެންނޫނީ އޮޑިޓް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުހަދަނީ

ބިޑަށް ނުލާ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ބުނާ މާއްދާ އުވާލަން އޭސީސީން ހުށަހަޅައިފި

އެއާޕޯޓުތަކުން ފުރާ މީހުންއަތުން ނަގާ ފީ ބޮޑުކުރަން އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

2

ގްރޭޓާ މާލެއަށް ދިނީ ބޯޓު ނެގުމުގެ ހުއްދަ، ނައްތާލުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެން: ފިނޭންސް

366 މިލިޔަން އިތުރުކޮށް އަންނަ އަހަރަށް 37.8 ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސް ކޮށްފި

"ހުސްނުވާ" އާސަންދައިގެ ބަޖެޓު ހުސްވެއްޖެ

60،000 އަށްވުރެ މަތީ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ސަރުުކާރުގެ 19 ކުންފުންޏެއް އުވާލަނީ

މެޖޯރިޓީ ޕާޓީން ބަޖެޓް ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް ޖުމްލަ އަދަދަށް ބަދަލު އައިސްގެން ނުވާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

ޕީއެސްއައިޕީއަށް 273 މިލިޔަން، އޮފީސްތަކަށް 93 މިލިޔަން ކޮމިޓީން ބަޖެޓަށް އިތުރު ކޮށްފި: ނަޝީދު

ބަޖެޓްގެ ބަހުސް ބަހުސްތައް ހޯމަ ދުވަހު ފަށާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

« 1 ...