މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

އައިއެމްއެފްގެ ރިޕޯޓް ހޯދަން އީވާ އެދިވަޑައިގެންފި

އިގުތިސާދީ ނިންމުންތައް ރައީސް ނިންމަވަނީ ސިޔާސީ މަންފާއަށް ނޫންކަން ދަނީ ފެންނަމުން: އަމީރު

ގްރީން ޓެކުހުން ލިބޭނެ ކަމަށް ޖެހި ހިސާބަށްވުރެ 74 މިލިއަން އިތުރަށް ލިބިއްޖެ

ދައުލަތުން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް 13 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމައިފި

ސިޓީ ކައުސިލަށް ވިއްކި ގަސްތަކުގެ ފައިސާ އަދިވެސް ނުލިބޭ، ދެން ދާނީ ކޯޓަށް: ޒުވާން ދަނޑުވެރިޔާ

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެއްގަމާއި ކަނޑު އުޅަނދުތަކުގެ އަހަރީ ފީ ދައްކަންޖެހޭނީ ކައުންސިލްތަކަށް

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފި

ސްޓިމިއުލަސް ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުން އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 މިިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުންވާނެ: މަޓާޓޯ

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ސިނަމާލެ ފުލެޓު 4ގެ ޖޫރިމަނާ ސަރުކާރުން މާފުކޮށްދީފި

އަންނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓް 42.8 އިން 37.4 ބިލިއަނަށް ކުޑަކުރަން އިދިކޮޅުން އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

މަކަރު ހަދައި މަޝްރޫއުތައް ލަސްކުރި އިތުރު ފަސް ކުންފުންޏެއް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

« 1 ...