މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ރާއްޖެއަށް ވަންނަ ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން ގައުމުގެ އެތެރޭގައި ދައުރުވަނީ އެންމެ 20 ވަރަކަށް ޕަސެންޓް: މަބްރޫކް

އަމިއްލަ އެކައުންޓުގައި ހުރި ޑޮލަރު ސަރުކާރަށް ނުނަގާނެ: އެމްއެމްއޭ

1

ޑޮލަރު ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ބޭންކު ރޭޓުގައި ގަންނަން ލިބޭނެ ހައްލެއް ހޯދަނީ

1

މިއަހަރު ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން 34 ޕަސަންޓް ކުރިއަރާނެ: އަމީރު

1

ބިޔަ ފަސް މަޝްރޫއުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ތެރޭގައި ހަވާލު ކުރެވޭނެ: އިންޑިއާ އެމްބަސީ

ހަތަރު ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓް ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ތިން ރަށެއްގައި ނުނިމި ހުރި 269 ހައުސިން ޔުނިޓެއް ނިންމުމަށް ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހެލްތުގެ އޮޑިޓް: ހިންނަވަރު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ހަވާލުކުރުމުން 2.8 މިލިޔަންގެ ގެއްލުމެއް

އިންކަމް ސަޕޯޓް ދޭން ވޯލްޑު ބޭންކުން އިތުރު 21.6 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފި

ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 98 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

1

ކައުންސިލުތަކުން ބިމު ކުލި ނަގާއިރު އާ އެއްބަސްވުމެއް ހަދަން އަންގައިފި

500 ރުފިޔާގެ ވަގު ނޫޓެއް ދައުރެއް ނުވޭ: އެމްއެމްއޭ

« 1 ...