މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ޕީޖީ އޮފީހާއި އައިޖީއެމްއެޗް ހިމެނޭ ގޮތަށް 298 ބިޑް ކޮމިޓީއެއް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

އަތޮޅު ފިހާރަތަކުން 2016 އަދި 2017 ގައި ކައުންސިލްތަކަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ދޫކޮށްފި

ބާތިލުކުރި އަމުރަކަށް ފިނޭންސުން ފައިސާ ޖަމާކުރި މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހައި ކޯޓުން އަންގައިފި

ދަރަނީގެ އަދަދަށް ވުރެ އެ ދަރަނިން ކުރީ ކީއްތޯ ބެލުން މުހިންމު: މަބްރޫކް

ރައީސް ޔާމީން ބަންދުގައި ހުންނެވި މުއްދަތުގެ އިނާޔަތް ހޯއްދަވަން ހުށަހަޅުއްވައިފި

މިއަހަރު ލިބުނު ހިލޭ އެހީ މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ އިތުރު

އުވާލަން ނިންމި ކުންފުނިތަކުގެ ލިސްޓުގައި ނަން އޮތަސް އަހަރީ ފީ ވާނީ ދައްކާފައި: އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން

ރައީސް ޔާމީނަށް އިނާޔަތް ލިބޭނެ، އެ ފައިސާ ދޭނީ ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓުން: ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

އަތޮޅުތެރެއަށް ބޭނުންވާ އިތުރު 20 އެމްބިއުލާންސް ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ލޯނު ދެއްކުމަށް ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި

މަޝްރޫއުތައް ލަސްވެ ގެއްލުންވަމުންދާތީ ދެ ކުންފުންޏެއް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

73 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް 2022 ވަނަ އަހަރަށް 36.99 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފި

« 1 ...