މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން 2 ރުފިޔާ ނަގަން ބިލުގައި އޮތް މުއްދަތު އަވަސްކުރަން ފިނޭންސުން އެދިއްޖެ

ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަކީ ވިޔަފާރީގެ އުސޫލާ ހިލާފު ކަމެއް: އަމީރު

1

ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނެގި ފައިސާ ދައުލަތަށް ދައްކާކަށް ގާނޫނުގައި ނުހިމެނޭނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

ފާއިތުވި އަހަރު ދުވަހު ރިޒާވް ދަށްނުވާ ވަރަށް ދަށަށް ގޮސްފި

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 17.8 ބިލިއަނަށް، ޓެކުހުން 13 ބިލިއަން ރުފިޔާ

1

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް 120 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅައިފި

ރަސްދޫގައި އާއި ފޭދޫގައި ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އަނެއްކާވެސް އިއުލާނުކޮށްފި

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ހިޔާ އިމާރާތްކުރުމަށް ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް

ގްރީން ޓެކްސްއިން ލިބުނު އާމްދަނީ 611 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް

ހަރަދުތައް ހަމަޖައްސަން އިތުރު 3.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކަނީ

އަވިން އުފައްދާ ހަކަތަ ރައްކާކުރާ ބެޓެރި ސިސްޓަމް, 11 އަތޮޅެއްގައި ގާއިމުކުރަން ބިޑަށް ލައިފި

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފެށުމުން ގްރީން ޓެކުހާ ގުޅޭ އޮޅުން އިސްލާހުކުރަން ފޮނުވަނީ

« 1 ...