މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދޭ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ތަރައްގީގެ ތިލަފަތް ހަމަކުރުން: މިނިސްޓަރު ޝައުނާ

މާހައުލީ ނިޒާމުތަކަށް ދިރުން ގެނެސް އާލާކުރުމަށް ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް މަސައްކަތްކުރެވިދާނެ: މިނިސްޓްރީ

ކުރިއަށް ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް އަޅަން ވާނީ ގުދުރަތީ ނިޒާމަށް ގެއްލުން ނުލިބޭނެ ކަން ކަށަވަރު ކޮށްގެން: ރައީސް

އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށް އުކާލާ ޕާރުސަލުތަށްޓާ އެކު ބައެއް ބާވަތްތައް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާކުރުން ފަސްކޮށްފި

ޑޭޓާ ހުސްވިޔަސް އެކަށީގެންވާ ސްޕީޑެއްގައި ދެން ނެޓް ލިބޭނެ، އިތުރު ޑޭޓާ ނުގަތަސް ހިދުމަތަށް ފުދޭނެ: އިލްޔާސް

1

އިންޓަނެޓުގެ އަގަށް ގެނައި ބަދަލާ އެއްގޮތަށް ހިދުމަތްތައް ދޭތޯ ބަލާނެ، ހިލާފުވެއްޖެނަމަ ފިޔަަވަޅު އަޅާނަން: އިލްޔާސް

އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް، އިތުރު ޕެކޭޖުތަކެއް ތައާރަފުކުރަން ލާޒިމުކޮށް ތަފްސީލުތައް އިއުލާނުކޮށްފި

1

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން އަރައިގަތުމުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ގާއިމު ކުރުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ކަށަވަރުވާން ޖެހޭ: ރައީސް

އިންޓަނެޓުގެ ހެޔޮ އަގުތައް މާދަމާ އިއުލާނު ކުރަން ނިންމައިފި

ޝައުނާ އާއި ޑރ. ހުސެން އަށް މަޖިލީހުގެ ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް

7 »