މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

ކުނި މެނޭޖުކޮށް ކުނިން ކަރަންޓް އުފައްދަން 304 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަސްރޫއެއް ފަށަައިފި

ގޯ ގްރީން ހަރަކާތް މިމަހު 26ގައި، މީޑިއާ ޕާޓުނަރަކަށް "ވަން"

ފުވައްމުލައް: ހިމާޔަތުގެ އާދޭހުގައި ދިގު 16 އަހަރު، އުއްމީދީ ފެށުމަކާ ދިމާއަށް

1

ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާއިން ރަސްފަރީ ފަރުގެ ދިރުން އިއާދަކުރަން ބޭނުންވޭ، އެ މަސައްކަތަށް ދެ އަހަރު ނަގާނެ: އީޕީއޭ

ރަސްފަރި ފަރަށް އެރި ބޯޓުން 10 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކައިފި

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ދެ މިނީ ބަސް ގެންނަނީ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ރާއްޖެ ހާނުވައި ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރަން މަޝްރޫއުތަކެއް

ރަސްފަރީ ފަރަށް ބޯޓު އުރުން: އީޕީއޭގެ ޖޫރިމަނާ ބޮޑުވުމުން ވެރިފަރާތުން އިސްތިއުނާފަށް މިނިސްޓްރީއަށް!

ކޮޕް 26 އަށް ރާއްޖޭގެ އާދޭސް: ކޮންމެ ދުވަހަކު މިދަނީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ހަނގުރާމަކުރަމުން، ސަލާމަތްކޮށްދީ!

"1.5 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް" ރާއްޖެ ފެނުންމަތީގައި ދެމިއޮތުމާ ގުޅޭ ނަންބަރު!

1

ވަޒީފާއިން ކަނޑައެއް ނުލާ، އަދިވެސް ނިކުންނާނީ ވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި: އިގުބާލު

'ވޯކް ފްރޮމް ހޯމް" އެއީ ވާނެ ކަމެއްކަން ގަބޫލުކޮށްފި، އެފުރުސަތު މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދީފިން: ޝައުނާ

4