މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

ހުޅުމާލެ ފޭސް 1ގެ ބީޗްފްރަންޓު ތަންތަނުން ކުނި ވަތްކެއް ނުކުރޭ

ކުނބުރުދޫގައި ވޭސްޓް ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަނެއް ހަދަން އެމްޓީސީސީއަށް

50 އަަހަރުން މަތީގެ ރުއްގަސްތައް ހިމާޔަތްކޮށް، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ގަސް ނަގާނަމަ 150،000ރ. އާ ހަމައަށް ޖޫރިމަނާ!

ސޯލާ ޕަވާ ކަޓަމަރާން ޕެސެންޖާ ފެރީ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރުމަށް ޓެސްޓު ކުރަނީ

1

ކުނި ފަރުބަދައިގެ މަތިން ތިލަފުށި: ފެނުނު މަންޒަރާއި ހުރި ތަފާތު

ވަން ފޮޓޯ: ތިލަފުށީގައި ކުނި މެނޭޖުކުރަމުންދާ ގޮތް ދައްކާލުން

އައްޑޫގައި ނުރައްކާތެރި ކުންޏާއި ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ މަޒުކަޒެއް ހަދަނީ

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކުނީގެ ބާވަތްތައް ހުންނަން ވާނީ ބައިތަކަށް ވަކިކޮށްފައި: ވެމްކޯ

އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ އިލެކްޓްރޯނިކްސްގައި "ހަކަތަރި" ލޭބަލް ޖަހަން ފަށައިފި

'ގްލޯބަލް ގޯލް އޮން އެޑެޕްޓޭޝަން' އާ ބެހޭ ގްލާސްގޯ-ޝާމް އެލް-ޝޭޚް ވޯކް ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ކްލައިމެޓް އެޑެޕްޓޭޝަން ފަންޑިން ނުލިބޭ، މި ދުވެލީގައި މިކަމެއް ނުވާނެ: ޝައުނާ

"ހަކަތަރި" ލޭބަލް ޖެހުމަށް ހުއްދަ ލިބުނު ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަކަށް އެސްޓީއޯ

« 1