Close

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

ގާނޫނު ބަދަލުކުރަން ހުށަހެޅީ ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންނަށް ތަކުލީފަކަށްވާން ބޭނުން ނުވާތީ: ޝައުނާ

"ކޮތަޅު އަގު ބޮޑުވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން، ބާޒާރަށް ދަމުން ކޮތަޅެއް ގެންދަން އެއްވެސް މީހަކު އިންކާރެއް ނުކުރާނެ"

އިސްލާހުތައް ފާސްވުމުން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ އަގު ބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުވާނެ: މިނިސްޓްރީ

ކުނި ނެގުމުގެ ފީ، ކަރަންޓު ބިލުގައި ހިމަނާފައިވާތީ މައުލޫމާތު ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ނެޓް ޒީރޯ އެމިޝަންގެ އަމާޒު ހާސިލުކުރަން ރާއްޖޭގައި އޮނުގަސް އިންދަނީ

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކުނި ނެގުމުގެ ފީ ކަރަންޓު ބިލުގައި ހިމަނަން ނިންމައިފި

ޖެމްސް ޕޯޓަލުން ފޮނުވާ ސިޓީތަކުގައި ޑިޖިޓަލްކޮށް ސޮއިކުރަން ފަށަނީ

ތިލަފުށްޓަށް ދުވާލަކު 1000 ޓަނުގެ ކުނި ގެންދޭ، މަދުނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ހައްލުކުރަން އުނދަގޫވާނެ: ޝައުނާ

1

ގުޅިފަޅުގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ބޯފެން އުފެއްދުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރަނީ

މި 5 އަހަރު ތެރޭ 82 ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތް ކުރެވޭނެ: ރައީސް

ކިޔުގައި ޖެހުމާއި ފޯނު ނުނަގާ މައްސަލަ: އަންނަ މަހު ވަން-ގަވް ތައާރަފުކޮށް ހިދުމަތްތައް އޮންލައިން ކުރަނީ

ފްރާންސުން ސިންގަޕޫރަށް އަޅާ ސަރުކާރުގެ ސަމްބެރިން ކޭބަލުން އިންގިލާބެއް އަންނާނެ: ރައީސް

« 1