މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް

އެއާޕޯޓް ބޮޑުކުރަން ހުއްދަ ނުދިން މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން މިނިސްޓަރު މާފަރަށް ވަޑައިގެންފި

ފަރުތަކަށް ގެންލުންވާ ސަން ސްކްރީން ރާއްޖޭގައި މަނާކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅެން: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

ތިމާވެއްޓާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުންނަށް

މާފަރު އެއާޕޯޓު ބޮޑު ކުރަން އީޕީއޭއިން ހުއްދައެއް ނުދިން

1

ޕެރިސް އެގްރީމަންޓް އަމަލީގޮތެއްގައި ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި މާލީ އެހީ ބޭނުންވޭ: އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ގައުމީ ފަންޑެއް އުފެއްދުމަކީ ސަރުކާރުގެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް: މިނިސްޓަރު

މޫސުމާބެހޭ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ސްޕެއިންއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ތިލަފުށި ހާބަރު ރީހެބިލިޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ގދ. ތިނަދޫގެ ފެން ހިންދާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އެއްލާލާ ކުނިކޮތަޅާމެދު ވިސްނާލާ! ކުނި ވަކިކޮށްގެން ބަންދުކުރޭ!

ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ސަރަަހައްދުތަކުގައި އުމްރާނީ ތަރައްގީ އާއި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަންކަން ހިމެނޭ މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ

ބާރަށުން ރުއް ގަސް ނެގި މައްސަލަ ބަލަން އީޕީއޭގެ ޓީމެއް އެރަށަށް

« 1