މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް

އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކީ ނޭވާލާ ނިޒާމަށް ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް އިތުރުވުން: އަމީނު

ސައުތު އަރި މެރިން ޕާކް ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅައި އެ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމަށް މެރިން ރޭންޖާސް ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ބުރިޖު ހެދިއިރު ކަނޑަށް ކުންޏާއި ދަގަނޑު އަޅާފައިވާތީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ 8.9 ލައްކައިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

1

ޔޫއޭއީގައި ބޭއްވި ތިމާވެއްޓާއި ސިއްހަތާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުމުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ފޯކައިދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ގާއިމުކުރާ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކަނޑުގެ ދިރުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ބައްދަލުވުމެއް ދިއްފުށީގައި ފަށައިފި

ބޮޑުތިލަންދުންމަތީގެ 11 ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި

ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހަކު އުފައްދާ ކުންޏަށް ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރު

ސްޓޫޑެންޓް އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓްއަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފި

ފުރިހަމަ އިހުތިޔާރާއި ބާރު ލިބިދީފައި އޮތް މިނިވަން ތަނަކަށް އީޕީއޭ ހަދާނަން: ރައީސް ސޯލިހު

1

މިނިސްޓްރީތަކުގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ވާދަވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހުއްޓޭ: ރައީސް

« 1