މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އެސްޑީއެފްސީން ދޫކުރާ ލޯނުތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް 200 ކާރު ފޯރުކޮށްދެނީ

2

ރެސިޑެންޓް ވިސާއާއެކު ހާއްސަ އިނާޔަތްތަކެއް ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ޒަމާނީ މަސްދޯނި ފަހަރު ބަނދެ މަސްވެރިންނަށް ދޫކުރަނީ

މިއަހަރު 15،000 އަށްވުރެ ގިނަ ބަނގްލަދޭޝް މީހުން ފޮނުވާލައިފި، އަންނަ އަހަރަން 20000 ގެ ޓާގެޓެއް

ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރަކަށް ނާޝިޒު، ނައިބު މުގައްރިރަކަށް މުހައްމަދު ރަޝީދު ހަމަޖައްސައިފި

ރަށްރަށުގެ ފަޅުތައް ތަރައްގީކުރުމާއި ހިއްކާފައިވާ ބިންތަކުން ބިން ގަތުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުންނަށް ހުޅުވައިލަނީ

ދިވެހިންނާ ކައިވެނިކުރުމުންނާއި ބޮޑެތި އިންވެސްޓްކުރުމުން ދިގުމުއްދަތުގެ ވިސާދޭން މަޖިލިހުން ފާސްކޮށްފި

ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓުތައް ފަތިހު 4:30 އިން ރޭގަނޑު 11:30 އަށް ހުޅުވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އިތުރު ލުއިތަކާއެކު ފަތިހު 5:00 އިން ރޭގަނޑު 11:00 އަށް ފިހާރަތައް ހުޅުވޭނެ

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އިމިގްރޭޝަނުން އެކުލަވާލި ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އިފްތިތާހުކޮށްފި

ވިސާ ދިނުމުގައި ލުއި ދީގެން ވެސް ބޯޑަރު ބެލެހެއްޓޭނެ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު

... 9 ...