މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ފަދަ ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރަން ފަށައިފި

1

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން ހުޅުވާލައިފި

ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާ ގުޅިގެން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކޭނެ އެންމެ މަތީ އަގުތައް ކަނޑައަޅައިފި

ފައިދާނުވާ ގިނަ ކުންފުނިތަކެއް އުވާލައިފިން، ކޯޓު މަރުހަލާއިން ނިންމަން ޖެހޭ ބައެއް ކުންފުނި އަދި އެބަހުރި: އަމީރު

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކޮށް ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ސެޕްޓެމްބަރުގައި ފެށޭނެ: ފައްޔާޒު

އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ހިދުމަތްދޭ ކަމުގެ ސްޓިކާ 243 ތަނަކަށް

އަންނަ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ޖޫރިމަނާއަކާ ނުލައި ވޯކް ޕާމިޓް ފީ ބަލައިގަންނާނެ

މިދިޔަ މަހު އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓް ވެސް ދަށަށް

ބިދޭސީއަކު ފިލައިގެން ނުވަތަ ގެއްލިގެން އުޅޭނަމަ "މިސިން ޕާސަން ރިކުއެސްޓް" ހުށަހެޅުމަށް އަންގައިފި

ވިޔަފާރީގެ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް އޮންލައިންކޮށް ދިނުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި

އިގްތިސޯދު އަލުން އާރާސްތު ކުރުމަށް އެއް އަހަރާއި ދެ އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ނަގާނެ: ރައީސް

... 8 ...