މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ 31 ވިޔަފާރިއެއް ބާތިލްކޮށްފި

ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރު ނީޒާ އެމްއެމްއޭގެ ބޯޑަށް

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދޭން ނިންމައިފި

ޓޫރިޒަމް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަނީ އިތުރު ވިޔަފާރިތައް ވުޖޫދުކުރަން: ފައްޔާޒު

އެކި ސަރަހައްދުތައް ކެޓަގަރައިޒްކޮށް، ޓޫރިޒަމަށް ދޫކުރާ ރަށްރަށާއިި ބިންތަކުގެ ކުއްޔަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ދިވެހީންގެ ބާރު ގަދަކޮށް ކުދިއަދި މެދުފަންތީގެ ފިޔަފާރިއަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިން ދެއަހަރު

1

ދައުލަތަކުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ އާމްދަނީ ލިބޭނެކަމެއް ނޫން، ރައްޔިތުންގެ އުފާވެރިކަމަށް ވެސް ހަރަދުކުރާނެ: ފައްޔާޒު

ވަން ފޮޓޯ: ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އެއްބަސްވުމަކަށް

އެސްޑީއެފްސީން ދޫކުރާ ލޯނުތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް 200 ކާރު ފޯރުކޮށްދެނީ

2

ރެސިޑެންޓް ވިސާއާއެކު ހާއްސަ އިނާޔަތްތަކެއް ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ޒަމާނީ މަސްދޯނި ފަހަރު ބަނދެ މަސްވެރިންނަށް ދޫކުރަނީ

... 8 ...