މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ވަޔަލެސް ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލުން ހަލީމުގެ ނަން އުނިކުރަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަށް އަމުރުކުރާނެ ތަނެއް ނެތް: ކޯޓު

ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތައް 9 ޖަހާއިރު ބަންދު، އޭގެ ފަހުން ކުރެވޭނީ ޑެލިވަރީ

މުދާ ވިއްކާ ތަންތަން ރޭގަނޑު 9 ޖަހާއިރު ބަންދު ކުރަން އަންގައިފި، 12 ޖަހަންދެން ޑެލިވަރީ ކުރެވޭނެ

މަސައްކަތްތެރިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ގާނޫނެއް ހަދަނީ

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ހުއްޓައެއް ނުލާނެ: ނަޝީދު

1

މީމު އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

1

އަމިއްލަ ވިޔާފާރި ފަށަން ބޭނުންވާ ޒުވާނުންނަށް 40،000 ޑޮލަރުގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ މުބާރާތެއް ފަށައިފި

2

މެންދަމު 12 އަށް ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

މިހާރު ކެފޭތައް މެންދަމު 1 އަށް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ، ރޯދަ މަހު ހަވީރު 5:30 އިން މެންދަމު 3 އަށް

މި ވަގުތު ރާއްޖޭގައި 1200 މަޝްރޫއު ކުރިޔަށް އެބަދޭ، އެއީ މުޅީން ވެސް މި ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫއު: މަބްރޫކް

ވަން ފޮޓޯ: އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން މާރުކޭޓުގައި

... 7 ...