މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އަމިއްލަ ވިޔާފާރި ފަށަން ބޭނުންވާ ޒުވާނުންނަށް 40،000 ޑޮލަރުގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ މުބާރާތެއް ފަށައިފި

2

މެންދަމު 12 އަށް ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

މިހާރު ކެފޭތައް މެންދަމު 1 އަށް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ، ރޯދަ މަހު ހަވީރު 5:30 އިން މެންދަމު 3 އަށް

މި ވަގުތު ރާއްޖޭގައި 1200 މަޝްރޫއު ކުރިޔަށް އެބަދޭ، އެއީ މުޅީން ވެސް މި ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫއު: މަބްރޫކް

ވަން ފޮޓޯ: އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން މާރުކޭޓުގައި

ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ފަދަ ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރަން ފަށައިފި

1

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން ހުޅުވާލައިފި

ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާ ގުޅިގެން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކޭނެ އެންމެ މަތީ އަގުތައް ކަނޑައަޅައިފި

ފައިދާނުވާ ގިނަ ކުންފުނިތަކެއް އުވާލައިފިން، ކޯޓު މަރުހަލާއިން ނިންމަން ޖެހޭ ބައެއް ކުންފުނި އަދި އެބަހުރި: އަމީރު

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކޮށް ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ސެޕްޓެމްބަރުގައި ފެށޭނެ: ފައްޔާޒު

އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ހިދުމަތްދޭ ކަމުގެ ސްޓިކާ 243 ތަނަކަށް

6 ...