މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ކޯޓާއާއި ވޯކްޕާމިޓް ދޫކުރި އަދަދު ބޮޑުތަނުން ދަށަށް، ބިދޭސީން އައި އަދަދުވެސް ދަށަށް

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަރައްގީކުރުމުގެ މަރުކަޒުތައް ގާއިމްކުރަން ހިމަނައިގެން ކޮމިޓީން ބިލު ފާސްކޮށްފި

އެއާޕޯޓް ސާވިސް ޗާޖު ނެގުން ހުއްޓާލައި ޑިޕާޗާ ޓެކްސްއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ފިހާރަތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތަކުން 24 ގަޑިއިރު ޑެލިވަރީ ކުރެވޭނެ

ފިހާރަތަކާއި ކެފޭތައް ހަވީރު 6 އަށް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ

ސަސްޓެއިނެބަލް ލޯނު ދޫކުރުމުގައި އިސްކަންދޭނީ އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރު ކުރި ވިޔަފާރިތަކަށް: ފައްޔާޒު

ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ލޯނު ލިބޭ ސްކީމެއް ތައާރަފުކޮށްފި

އެއްވެސް އިންވެސްޓަރަކަށް އެއާ ޓްރެފިކްގެ ކޮންޓްރޯލެއް ނުދޭނެ: ފައްޔާޒު

ބޭރުގެ 100 ޕަސެންޓް ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކަށް ރާއްޖޭގައި އެއާޕޯޓު ހިންގޭ ގޮތް ހަދައިފި

1

ވިޔަފާރިތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ޑެލިވަރީ އާއި ޓޭކްއަވޭގެ ހިދުމަތް ދެވޭނެ ގަޑިތައް ކަނޑައަޅައިފި

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ލިބުނު މީހުންގެ މައުލޫމާތުތައް އާންމުކުރެއްވުމަށްފަހު ފައްޔާޒް މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

2
6 ...