މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މިނިމަމް ވޭޖް ބޯޑުގެ ލަފާ: ސިވިލް ސާވިސް އާއި އެކި ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ތަފާތު އަދަދުތަކެއް

އެޖެންސީއެއް މެދުވެރިނުކޮށް ސަރުކާރު ވަޒީފާތަކަށް ބިދޭސީން ނުގެނެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ދެ ކޮޓަރިއާއި ތިން ކޮޓަރީގެ 4000 ފުލެޓް އިމާރާތްކުރަން އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން 227 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް

ރާއްޖޭގައި ދޭތެރެ ކައިރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން ޖެހިދާނެ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

ރާއްޖޭގައި 281000 ބިދޭސީން އެބަ ތިބި، ސާފު ނުވާ ބައެއްވެސް އެބަ އޮތް: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

ފެލިވަރުގައި މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ އިތުރު ކާރުހާނާއެއް ހަދަނީ

ވެކްސިން އެއްވެސް ޑޯޒެއް ނުޖަހާ ނަމަ ޕީސީއާރް ހަދައިގެން ނޫނީ ވަޒީފާއަށް ނުނެރުމަށް އަންގައިފި

ކޮންސިއުމާ އޮމްބަޑްސްމަންގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ބިޒްނަސް ވިސާއަށް އެދެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް، ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް، އެމްއާރްޑީސީ އަދި އެމްއެންބީސީ އާއެކު 11 ކުންފުންޏެއް އުވާލަން ނިންމައިފި

ފަތުރުވެރިން ތިބޭ ތަންތަނުގެ އިންސްޕެކްޝަން ފަށައިފި

އޮޅުވާލައިގެން 217 ފަރާތަކުން އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ހޯދާފައިވޭ: އޮޑިޓް

5 ...