މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މިނިމަމް ވޭޖު މޮނިޓާ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމަކީ ދިވެހިން އިތުރަށް ފަގީރުކޮށްލާނެ ކަމެއް: އެމްޓީޔޫސީ

ވަން ފޮޓޯ: ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މިނިމަމް ވޭޖު ކަނޑައަޅައި އިއުލާނުކުރުން

މިނިމަމް ވޭޖާއެކު ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް މަދުވެގެން 12،000 ރުފިޔާ ލިބޭނެ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު

ސިވިލް ސާވިސްގެ ވަގުތު އަށް ގަޑިއިރަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަނީ

1

މިނިމަމް ވޭޖް: މެދު ފަންތީގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކާއި ޕަބްލިކް ސެކްޓަށް ކަނޑައެޅީ ލަފާ ދިން އަދަދު

މިނިމަމް ވޭޖް: ބޮޑެތި ވިޔަފާރި ތަކަށް އެންމެ ކުޑަ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ 8000 ރުފިޔާ

އެންމެ ކުޑަ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ 4500 ރުފިޔާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އިއުލާނުކޮށްފި

މިނިމަމް ވޭޖް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ކަނޑައަޅަނީ

އާންމު ހާލަތަށް ރޫޖުއަ ވެވުނީ ހަރުދަނާ މާލީ އަދި އިގުތިސޯދީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން: އަމީރު

1

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު: އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިނިމަމް ވޭޖް ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރަން ފަށާނެ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ކަނޑޫދޫގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ޒިންމާ ނަގާނެ ބަޔަކު ނޭނގިގެން ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއް ކޮމެޓީއަށް

3

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ 5000 އާއި 8900 އާ ދެމެދު، ބައެއް ދާއިރާތަކުން ދެގުނައާ ގާތް އަދަދެއް

4 ...