މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އައްޑޫ އޮފީސް ފަޅާލައި ވަގަށް ނެގި ތިޖޫރީ ހޯދައިފި

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި

ކުރަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުވީ މީރާއިން ރަނގަޅު ނޫން ތަސައްވުރެއް ދައްކައިގެން : މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއައިސް މެރިން ބައިލޮޖީ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ފައްޔާޒު

ސިޔާސީ ވަކި ފިކުރަކަށް ނުބަލައި މިސަރުކާރުން ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭނަން: ފައްޔާޒު

1

ކުރިއަށްއޮތް ފަސް އަހަރުތެރޭ 40 ހާސް ވަޒީފާ އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރާނަން: ފައްޔާޒު

ބިދޭސީންގެ މުސާރަ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާ ގަވައިދަށް އަމަލުކުރުން އަނެއްކާވެސް ފަސްކޮށްފި

ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ހޮޓާތައް 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތް ދެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

މާލީ އެހީގެ ބަދަލުގައި ރާއްޖޭގައި މިލިޓަރީ ބޭސްއެއް ހަދަން އިންޑިއާއިން ހުށަހަޅާފައެއް ނެތް: އޭއެންއައި

ހުޅުމާލެ ބީޗް ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާ ކެފޭތަަކުން އެތަން ހުސްކުރަން މިއަދު އަންގާނަން: އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލޭ ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ދޭ ޚިދުމަތް ހުއްޓުވަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެޗްޑީސީއަށް އަންގައިފި

1

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ތިން މިނިސްޓަރަކު ޖަޕާނަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

... 37