މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޓެކްސް ނިޒާމަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް އަންނަ ހަފްތާގައި ރައީސަށް ހުށަހަޅާނަން: ފައްޔާޒް

ފައިދާ ހުރި ކާނާ ލިބި، ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައެއް ބިނާ ކުރުމަށް ''ދަނޑުވެރި ނަފާ'' ލޯން ސްކީމް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ދިވެހިންނަށް އެންމެ ގިނައިން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ލިބެނީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިން: ރައީސް ސޯލިހު

1

އެސްއެމްއީ ބޭންކިންގްގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ގުޅީފަޅު ހިއްކައި މާލެއާ ގުޅައިލުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި: ފައްޔާޒު

ތިން ރެސްޓޯރެންޓަކަށް 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ މުއައްސިސުންނަށް ވުމަށް 50 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

ވިމެންސް ޗެމްބާ އުވާލާކަށް ނޫޅެން: ފައްޔާޒް

2

ވުމެންސް ޗެމްބަރު އުވައިލައި އާ ޗެމްބަރެއް އުފައްދަން ނިންމެވުމަކީ ދެރަ ކަމެއް: އަނީސާ

އެސްއެމްއީ ބޭންކު ހިންގުމަށް ލައިންސަސް ދީފި

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ވިޔަފާރިވެރިންނާ ގުޅިގެން އެއް އަމާޒަކަށް މަސައްކަތް ކުރުން: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

ވިޔަފާރިތަކަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ކޮންވެންޝަނެއް ފަށައިފި

... 36