މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ރޯދަމަހު ތަކެތީގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމަށް އެސްޓީއޯއާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ފަށައިފި

އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ގައުމީ މައުރަޒު 2019ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ނިއުޕޯޓު ވިއު ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބާތިލުކޮށްފައެއްނުވާނެ: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު

ރޯދަމަހު ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތައް ހުޅުވާ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފި

އަތުގަ ހިފައިގެން ވިޔަފާރިތައް ނަގަން މިއުޅެނީ، ހުރިހާ ވިޔަފާރިތައް އެއްވުމުން ގައުމު ކުރިއަށް ދާނެތީ: ފައްޔާޒް

ޓެކްސް ނިޒާމަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް އަންނަ ހަފްތާގައި ރައީސަށް ހުށަހަޅާނަން: ފައްޔާޒް

ފައިދާ ހުރި ކާނާ ލިބި، ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައެއް ބިނާ ކުރުމަށް ''ދަނޑުވެރި ނަފާ'' ލޯން ސްކީމް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ދިވެހިންނަށް އެންމެ ގިނައިން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ލިބެނީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިން: ރައީސް ސޯލިހު

1

އެސްއެމްއީ ބޭންކިންގްގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ގުޅީފަޅު ހިއްކައި މާލެއާ ގުޅައިލުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި: ފައްޔާޒު

ތިން ރެސްޓޯރެންޓަކަށް 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ މުއައްސިސުންނަށް ވުމަށް 50 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

... 34