މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

2021 ރިވައިންޑް: މިނިމަމް ވޭޖް، އުންމީދީ ބަދަލެއްގެ ފެށުން

2021 ޜިވައިންޑް: އާ އަހަރު ފެށެނީ ވައުދުފުއްދަން ހިސާބުޖެހި އުއްމީދީ ބަޖެޓާ އެކު

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރަން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ކޮމިއުނިޓީތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް ގުޅާލުމުގެ ތަސައްވުރާއެކު އެޗްޑީސީން ސްމާޓްކޮމް އިފުތިތާހުކޮށްފި

އެސްޓީއޯއިން މިނިމަމް ވޭޖަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި، އަހަރަކު 14 މިލިއަން ހަރަދުވާނެ

ބިދޭސީންނަށް މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް ބާތިލުކުރާ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

ޗެނަލް 13 ހިންގާ ކުންފުންޏާއި ރިޒާގެ ރިޒް ކުންފުނި ހިމެނޭހެން 3900 އަށްވުރެ ގިނަ ކުންފުނި އުވާލަނީ

1

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީންގެ ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު ބަލަނީ

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ބޮޑު ތިން އަހަރު، ގޮންޖެހުންތަކާ އެކުވެސް މިނިމަމްވޭޖަށް ތާރީހީ ފެށުމެއް

ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ނާންނަ ނަމަ، ބިޒްނަސް ވިސާ ބާތިލުކުރާ ގޮތަށް ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފި

ސަރުކާރަށް 3 އަހަރު: ކޮވިޑުގައި ދިން ލުއިތަކާއި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް، ވިޔަފާރިތަކަށް ހިންދަމައިލެވުމުގެ ސިއްރު

ބިދޭސީން ހިމަނައި މިނިމަމް ވޭޖް އިސްލާހުކުރަން ގޮވާލައިފި

3 ...