މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ކައުންސިލުތަކުން ކުންފުނި އުފައްދައިގެން ވިޔަފާރި ކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި

އައްޑޫގައި ގާމެންޓް ފެކްޓަރީ އަޅަން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި

ފެލިވަރު ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ގާއިމްކުރުމުގެ ބީލަން ފަށައިފި

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގައި ފެނަކަ އާއި އެމްއޭސީއެލުން ބައިވެރިވެއްޖެ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެމްޓީސީސީ، އެޗްޑީސީ އަދި ވެމްކޯއާ ގުޅިގެން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކުރި މީހުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް

ސަބްމެރިން ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ސާވޭ މަސައްކަތް ފަށައިފި

1

ރޯދަމަހު ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓްތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފި

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓް މަޝްރޫއަށް ހަތަރު ފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅައިފި

ސަރުކާރުން އަޅާ ފުރަތަމަ ސަބްމެރިން ކޭބަލްގެ މަސައްކަތް އަމްބާނީގެ ރިލަޔަންސް ޖިއޯ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފި

އިންޑިއާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވިސާއާ ނުލައި ރާއްޖެ އެތެރެވެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ގިންތިކުރުުމުގެ ގަވާއިދު އާއްމުކޮށް، ގިންތިކުރަން ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

2 ...