މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އޮގަސްޓް މަހުގެ އިންކަމް ސަޕޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 30 އަށް ހަމަވާނެ

ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންނަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދޭން ގޮވާލައިފި

މިމަހު 15ގެ ކުރިން ޖުލައި މަހުގެ އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސަށް ހުށަހެޅުމަށް އެދިއްޖެ

އެސްޑީއެފްސީން ނެގި ލޯނުތައް ފަސްކޮށްދޭން ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ސިންގަލް ވިންޑޯ މަޝްރޫއު ވެބް ފޮންޓެއިންއާ ހަވާލުކުރެވުނީ ރަނގަޅަށް ނުބެލިގެން، ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް: ފިނޭންސް

ޑރ.ޝަހީދު، ރައީސް ނަޝީދަށް: ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކޮށް، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވައި ދެއްވާ!

ސިންގަލް ވިންޑޯ މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރި ވެބް ފޮންޓެއިންއާއެކު ވީ އެއްބަސްވުން އުވައިލަން ފިނޭންސުން ނިންމައިފި

ގޭގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ލުޔެއް ހޯދަން އެޗްޕީއޭއާއެކު އަންނަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުން: ފައްޔާޒް

ގޭގައި ތިބެގެން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ވިޔަފާރީގެ ބާޒާރުގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ ބޮޑުވާނީ އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތަކަށް ގާނޫނުން ލުއި ދީގެން: ރީކޯ މޫސަ

ޖުލައި، އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

1

މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހެނދުނު 6 ޖަހާއިރު ފިހާރަތައް ހުޅުވޭނެ

« 1 ...