Close

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ދިވެހިންގެ ރެޖިސްޓްރީގައި ބިދޭސީން ވިޔަފާރި ހިންގާނަމަ، 100،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

އިގުތިސޯދީ ބޭނުމަށް ފަޅު ރަށްތައް ދޫކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު އާންމުކޮށްފި

ޒަމާނީ ކޮންޓެއިނާ ޕާކަށް "ކޯ-ވޯކިން ސްޕޭސް" އެއް

ޗާގޯސްގެ އުތުރުން އޮތް ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރާތީ ރާއްޖެއިން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ތިންވަނަ ބުރަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދިގު އިންތިޒާރެއްގެ ނިމުން، ހަންކެޑެ ޓޫރިޒަމް މަޝްރޫއު ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތަށް ގެނައި މައި އުޅަނދު ފޮނުވާލައިފި

ރޯދަމަހު ފިހާރަތަކާއި ކެފޭތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފި

ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރަން އިންޑިއާގެ ރެނާޓަސްއާ ހަވާލުކޮށްފި

ނޭޝަނަލް ޖޮބް ސެންޓަރުގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް އުފައްދައިފި

ސްޕާތައް އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އަންގައިފި، ހިންގުމަށް ހަރުކަށި ގަވައިދެއް!

އެޗްޑީސީގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 72 ޒުވާނުން ތަމްރީނުކޮށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

« 1 ...