މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ހަލާކުވިޔަނުދީ ބޭއްވުން: މަބްރޫކު

ފުރަންދާ ބިދޭސީންނަށް އެއާޕޯޓުން ނޫން ތާކުން ޕާސްޕޯޓު ހަވާލުކޮށްފި ނަމަ ފިލާނެ: މޫސަ

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ހަމަވެފައިވާ މީހުންނަށް މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: މާލޭގައި ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތް ދޭ ބައެއް ތަންތަން

ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާގެ ހާލަތަށް ބަދަލެއް އައިސްފިނަމަ އެކަން ރިޕޯޓްކުރަން އެދިއްޖެ

ވަޒީފާ އަދާކުރަން އަންނަ ބިދޭސީންނަށް ރާއްޖެ އެތެރެވެވޭނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހާއްސަ ހުއްދަ ލިބިފައިވާނަމަ

އެއްވެސް ޑޮކިއުމެންޓެއް ނެތި އުޅޭ ބިދޭސީން ވެސް އަނބުރާ ގައުމަށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި

ރޯދަ އެލަވަންސް ކުޑައެއް ނުކުރާނަން: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

1

އިގުތިސޯދު އާ ދާއިރާތަކަށް ފުޅާކުރަން ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނަން: ފައްޔާޒް

އެސްއެމްއީ ބޭންކުން މި ވަގުތު އާ މަޝްރޫއުތަކަށް ފައިސާ ދުލެއް ނުކުރާނެ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

މި ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް އިތުރު ހަ ބިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުން ވާނެ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ދޫކުރާ މާލީ އެހީތެރިކަން ދޭނީ މުވައްޒަފުން ވަކި ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު

« 1 ...