މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޒަކާތު ފަންޑުން ފަގީރުންނަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުން ދޮޅު ލައްކަ ރުފިޔާއާ ހަމައަށް އެހީ ދޭން ފަށަނީ

ހުއްދަ ނުނަގައި ވިޔަފާރިކުރާތީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އެސްއެމްއީ ހަބުން ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ ކިއޮސްކްތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކުރި އަމިއްލަފަރާތްތަކުން މާލީއެހީއަށް އެދެން ހުޅުވާލައިފި

ފާއިތުވި 30 އަހަރު ނުކުރެވި ހުރި ހުރިހާކަމެއް ހަތަރު އަހަރުން މިދަނީ ކުރަމުން: ފައްޔާޒު

1

ބިދޭސީންނަށް މިނިމަމް ވޭޖް ދިނުން މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

ބިދޭސީ ޑިޕޮސިޓުގެ ގޮތުގައި 100 މިލިއަން، އެފައިސާ ހައްގުވެރިންނަށް ލިބޭނެ ފުރުސަތު ގާނޫނުން ފަހިކުރާނަން: ފައްޔާޒް

ބިދޭސީންނަށް މިނިމަމްވޭޖު ދިނުން ފަސްކުރުމުގެ އިސްލާހަށް ބަހުސް ފަށައިފި

އިގްތިސޯދީ ކާރިސާއެއްގެ ބިރު ރާއްޖެއަކަށް ނެތް: ވޯލްޑް ބޭންކް

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރަން ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިންޑިއާގެ ޖޭއެމްސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ބިދޭސީންގެ ޕޯޓަލް ނަކަލުކޮށް ވަގު ވެބްސައިޓުތަކެއް!

ދާންދޫގައި އުޅޭ ބިދޭސީންނަށް އުޖޫރަ ދޭނެގޮތުގެ އުސޫލެއް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައިފި

1
« 1 ...