މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޗެނަލް 13 ހިންގާ ކުންފުންޏާއި ރިޒާގެ ރިޒް ކުންފުނި ހިމެނޭހެން 3900 އަށްވުރެ ގިނަ ކުންފުނި އުވާލަނީ

1

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީންގެ ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު ބަލަނީ

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ބޮޑު ތިން އަހަރު، ގޮންޖެހުންތަކާ އެކުވެސް މިނިމަމްވޭޖަށް ތާރީހީ ފެށުމެއް

ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ނާންނަ ނަމަ، ބިޒްނަސް ވިސާ ބާތިލުކުރާ ގޮތަށް ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފި

ސަރުކާރަށް 3 އަހަރު: ކޮވިޑުގައި ދިން ލުއިތަކާއި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް، ވިޔަފާރިތަކަށް ހިންދަމައިލެވުމުގެ ސިއްރު

ބިދޭސީން ހިމަނައި މިނިމަމް ވޭޖް އިސްލާހުކުރަން ގޮވާލައިފި

މިނިމަމް ވޭޖު މޮނިޓާ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމަކީ ދިވެހިން އިތުރަށް ފަގީރުކޮށްލާނެ ކަމެއް: އެމްޓީޔޫސީ

ވަން ފޮޓޯ: ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މިނިމަމް ވޭޖު ކަނޑައަޅައި އިއުލާނުކުރުން

މިނިމަމް ވޭޖާއެކު ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް މަދުވެގެން 12،000 ރުފިޔާ ލިބޭނެ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު

ސިވިލް ސާވިސްގެ ވަގުތު އަށް ގަޑިއިރަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަނީ

1

މިނިމަމް ވޭޖް: މެދު ފަންތީގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކާއި ޕަބްލިކް ސެކްޓަށް ކަނޑައެޅީ ލަފާ ދިން އަދަދު

މިނިމަމް ވޭޖް: ބޮޑެތި ވިޔަފާރި ތަކަށް އެންމެ ކުޑަ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ 8000 ރުފިޔާ

« 1 ...