މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިނިއުކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

އައިސީޓީ ދާއިރާއިން އަންހެނުން ކުރިއަރުވަން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަނީ

ހަތަރު ރަށެއްގެ މައުލޫމާތު އައިލެންޑްސް އެމްވީގައި އަޕްޑޭޓްކޮށްފި

އުއްމީދަކީ އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ހެދުމާއި، ހޯދުންތައް ދުނިޔެއާ ހިއްސާކުރުން

"ނަހަމަ ގޮތުގައި އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަށް 4 ގާނޫނެއް ވުޖޫދުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައި"

ކޮންމެ ރަށަކަށް ހާއްސަ ވެބްސައިޓެއް، ވަޒީފާގެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް!

8 ބޭފުޅުން މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތް މަރާމާތަށް ބަންދުކޮށް، މުވައްޒަފުން އެންސީއައިޓީ އިމާރާތަށް ބަދަލުކޮށްފި

މިނިސްޓަރު މަލީހް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ އެމްބެސަޑަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސްގެ މަގާމަށް ޝަރީފް ހަމަޖައްސައިފި

ވޯކް ވިސާ ފީ އޮންލައިންކޮށް ދެއްކޭ ގޮތް ހަދައިފި

1

ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ނޭދެވޭ ކަންކަން ރިޕޯޓުކުރެވޭ ސިސްޓަމެއް ގާއިމް ކުރާނަން: މިނިސްޓަރު މަލީހް

1

ޓެކް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ކައުންސިލެއް އުފައްދަނީ

6 »