މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިނިއުކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

ގިގަބިޓް ސްޕީޑް އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި

އިސްތިއުފާ ދެމުން ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅޭގޮތުން ޝާފިއީ ދައްކާފައިވަނީ ދޮގު ވާހަކައެއް: އައިޖީއެމްއެޗް

ޝާފިއީ އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ދެއްކި ހުއްޖަތުގައި އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް: ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޝާފިއީ އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ބާރުވެރިވަމުން: މަލީހު

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ގިގަބިޓް ސިޓީއަކަށް ފުވައްމުލައް

މިނިވަން އަދި ބާރުވެރި މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް މީޑިއާ މިނިވަންވެ ބާރުވެރިވާން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރު މަލީހު

އައިސީޓީ ދާއިރާއިން އަންހެނުން ކުރިއަރުވަން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަނީ

ހަތަރު ރަށެއްގެ މައުލޫމާތު އައިލެންޑްސް އެމްވީގައި އަޕްޑޭޓްކޮށްފި

އުއްމީދަކީ އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ހެދުމާއި، ހޯދުންތައް ދުނިޔެއާ ހިއްސާކުރުން

"ނަހަމަ ގޮތުގައި އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަށް 4 ގާނޫނެއް ވުޖޫދުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައި"

ކޮންމެ ރަށަކަށް ހާއްސަ ވެބްސައިޓެއް، ވަޒީފާގެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް!

5