މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިނިއުކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު 435 މުވައްޒަފަކަށް ހަަމަޖައްސައިދީފި

އިންޓަނެޓުގެ އަގުގެ މައްސަލައިގައި ސުވާލުކުރުމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އިސްވެރިން ކޮމިޓީއަށް

ގައުމު ހުއްޓުމަކަށް ނައިސް މުވައްޒަފުނަށް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަނީ

1

ނެއްޓެވި މައްސަލައިގައި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ޝާތިރަށް ނަސޭހަތްދެއްވައިފި

އާންމުވެފައިވާ ޕާސްވޯޑުތައް ބަދަލުކޮށް، ކޯޕަރޭޓު އީމެއިލުން ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓުތައް ނުހެދުމަށް އެދެފި

ސަބްމެރިން ކޭބަލްގެ ޑައިވާސިޓީ އިތުރުކުރުމުން ރާއްޖޭގެ މުއާސަލާތީ ދާއިރާއަށް މަންފާ ކުރާނެ: މަލީހު

53 ހާސް ޑޮލަރު ހޯދަން އޭޖީން މިއަދު ދައުވާކުރި ކުންފުނީގެ ވެރީންނަކީ އެމްއާރްއެމް އަލީމް އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއް

ރާއްޖޭގައި "އަވަރ އޮފް ކޯޑު" ފާހަގަކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ހޯދުންތައް އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކާ ހިއްސާކުރުމަށް މަލީހު ގޮވާލައްވައިފި

ހިޔާނާތުގެ ތުހުމަތެއްވާނަމަ އެކަން ރައްޔިތުންނަށް ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް އެދި މަލީހުގެ ސިޓީއެއް ބިޝާމްއަށް

މިނިސްޓަރު މަލީހުގެ އިލްތިމާސް: ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޭގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ބޭނުން ކުރައްވާ

1

"ޖުހާ" ޕޭޖު ބްލޮކް ކޮށްފި

4