މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިނިއުކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

އާންމުވެފައިވާ ޕާސްވޯޑުތައް ބަދަލުކޮށް، ކޯޕަރޭޓު އީމެއިލުން ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓުތައް ނުހެދުމަށް އެދެފި

ސަބްމެރިން ކޭބަލްގެ ޑައިވާސިޓީ އިތުރުކުރުމުން ރާއްޖޭގެ މުއާސަލާތީ ދާއިރާއަށް މަންފާ ކުރާނެ: މަލީހު

53 ހާސް ޑޮލަރު ހޯދަން އޭޖީން މިއަދު ދައުވާކުރި ކުންފުނީގެ ވެރީންނަކީ އެމްއާރްއެމް އަލީމް އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއް

ރާއްޖޭގައި "އަވަރ އޮފް ކޯޑު" ފާހަގަކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ހޯދުންތައް އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކާ ހިއްސާކުރުމަށް މަލީހު ގޮވާލައްވައިފި

ހިޔާނާތުގެ ތުހުމަތެއްވާނަމަ އެކަން ރައްޔިތުންނަށް ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް އެދި މަލީހުގެ ސިޓީއެއް ބިޝާމްއަށް

މިނިސްޓަރު މަލީހުގެ އިލްތިމާސް: ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޭގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ބޭނުން ކުރައްވާ

1

"ޖުހާ" ޕޭޖު ބްލޮކް ކޮށްފި

ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ ޕޭޖުތައް ބްލޮކް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް: ޓެލެކޮމް މިނިސްޓްރީ

އެންސީއައިޓީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ އޭސީސީން ދިރާސާ ކުރަނީ

އުކުޅަސް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

ޔޫތު ޓެކް ފެއާ 2019 ފަށައިފި

4