މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިނިއުކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

ކުޑަކުދިންނަށް ފޯޓްނައިޓް އަދި ޕަބްޖީ ފަދަ ގޭމުތައް ކުޅެން ނުދީ، ގޭމް ކުޅެން ވަކި ވަގުތެއް ކަނޑައަޅާ!

އެންސީއައިޓީގެ މަސައްކަތަށް 35،000 ރުފިޔާ އިން މަތީގެ ތަކެތި ގަތުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި

އިންޓަނެޓު އަގު ހެޔޮކުރެވޭނެ ތާރީހެއް 30 ދުވަސްތެރޭ ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް އަންގަން ޖެހޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

2

ޝަރީއަތްތައް ލައިވްކުރަން ފެށުމަކީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ރާއްޖެ ހޯދި ކުރިއެރުމެއް: މިނިސްޓްރީ

އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އިތުރު އާ ސަބްމެރިން ކޭބަލެއް އެޅުން އަވަސްކުރާނަން: މިނިސްޓަރު މަލީހު

ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮގުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނަން: ކޮމިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގައި މުއާސަލާތީ ނިޒާމު އެދެވޭ ފެންވަރެއްގައި ގާއިމުވެފައި އޮތުމަކީ ލިބޭ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް: މިނިސްޓަރު

އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރަން، އެއީ އަސާސީ ހިދުމަތެއްކަމަށް ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރު މަލީހު

ސިގްނަލް ރަނގަޅުކުރަން އަމިއްލައަށް ބޫސްޓަރު ހަރުނުކުރަން އަންގައިފި

ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުން ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ސަރުކާރުގެ ވިއުގަތަކަށް ވަނުން ހިލޭ

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް އުރީދޫގެ ބޮޑު އެހީއެއް

ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މައިކްރޯސޮފްޓުން ރާއްޖެއަށް އެއްބާރުލުން ދެވޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފި

3