މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިނިއުކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އިތުރު އާ ސަބްމެރިން ކޭބަލެއް އެޅުން އަވަސްކުރާނަން: މިނިސްޓަރު މަލީހު

ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮގުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނަން: ކޮމިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގައި މުއާސަލާތީ ނިޒާމު އެދެވޭ ފެންވަރެއްގައި ގާއިމުވެފައި އޮތުމަކީ ލިބޭ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް: މިނިސްޓަރު

އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރަން، އެއީ އަސާސީ ހިދުމަތެއްކަމަށް ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރު މަލީހު

ސިގްނަލް ރަނގަޅުކުރަން އަމިއްލައަށް ބޫސްޓަރު ހަރުނުކުރަން އަންގައިފި

ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުން ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ސަރުކާރުގެ ވިއުގަތަކަށް ވަނުން ހިލޭ

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް އުރީދޫގެ ބޮޑު އެހީއެއް

ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން މައިކްރޯސޮފްޓުން ރާއްޖެއަށް އެއްބާރުލުން ދެވޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު 435 މުވައްޒަފަކަށް ހަަމަޖައްސައިދީފި

އިންޓަނެޓުގެ އަގުގެ މައްސަލައިގައި ސުވާލުކުރުމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އިސްވެރިން ކޮމިޓީއަށް

ގައުމު ހުއްޓުމަކަށް ނައިސް މުވައްޒަފުނަށް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަނީ

1

ނެއްޓެވި މައްސަލައިގައި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ޝާތިރަށް ނަސޭހަތްދެއްވައިފި

3