މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލާއި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން އާޓް އެންޑް ކްރާފްޓް އެގްޒިބިޝަނެއް ފަށައިފި

ޖަޒީރާވަންތަކަންމަތީ ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރެވޭނީ ދިވެހިންގެ އަމިއްލަވަންތަކަން ދަމަހައްޓައިގެން: މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ

ދިވެހި ބަހުގެ ގައުމީ ސިޔާސަތުގެ ފުރަތަމަ ދެލި ކޮޕީ ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: "ދިވެހި ތާރީހުގެ ތެރެއިން ތިމާވެށި" ފޮޓޯ މައުރަޒު ހުޅުވުން

ގައުމީ އަރުޝީފުގެ ވެބްސައިޓް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

މިސަރުކާރަކީ ދިވެހި ސަގާފަތާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް އިސްކަންދޭ ސަރުކާރެއް: މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ

ގައުމީ އަރުޝީފަކީ ދައުލަތް ހިންގުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ތަނެއް: ޔުމްނާ

އީދު ބަންދުގައި އުތީމު ގަނޑުވަރު ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފި

ކައިރި ... ނަމަވެސް ދުރުގައިވާ މަލިކު 7

ބިލެތްދޫ ވެވު ނުކޮނުމަށް ވާނީ އަންގާފައި، އާސާރީ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ މަނާކަމެއް: ހެރިޓޭޖު

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އަނެއްކާވެސް އިއުލާންކޮށްފި

ރަށެއްގައި ހުންނަ އާސާރީ ތަންތަނަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ގާނޫނީ ކުށެއް، އެފަދަ ކަންކަން ނުކުރައްވާ! : ޔުމްނާ

1
... 9