މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

ކައިރި ... ނަމަވެސް ދުރުގައިވާ މަލިކު

1

ނަމޫނާ މަންޒަރެއް: ހުކުރު މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގައި ގައުމުގެ ރައީސް

ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން އިސްވެ މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހުކުރު މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ލަފާދޭ ވަފުދާ ޔުމްނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ދުވަހާއި ފަންނުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ފަސްކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފެށުން

400 އަށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންނާއެކު 34 ވަނަ ގައުމީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ފަށައިފި

ތަރިކައިގެ ބިލު އެކުލަވާލައި މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

ވޯލްޑް ސަމިޓް އޮން އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ އަށްވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ތަރިކަ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލައި އެއަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަރިކައަށް ގެއްލުންދޭނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ގާނޫނެއް އެކުލަވައިލަނީ

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބަހައްޓަނީ ބަންގި ނުގޮވައި، ނަމާދު ކުރެވޭ ގޮތަށް: ޔުމްނާ

... 9