މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

މުންނާރުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުން ލަސްވަނީ މޫސުން ތަން ނުދޭތީ: ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ މަރުކަޒު

1

ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ މުޝީރުންގެ ގޮތުގައި ހަތަރު ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވައިފި

އާމިރުގެ ސޯލޯ އާޓް މައުރަޒު ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި

މަޝްވަރާއާއި ލަފާ ނުހޯދައި ސަގާފީ ތަރިކަތައް ހޯދަން ތަންތަން ނުކޮނުމަށް ހެރިޓޭޖުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފަށާނަން: ތަރިކަ ރައްކާކުރުމާ ބެހޭ މަރުކަޒު

ވަން ފޮޓޯ: 300 އަހަރުވީ ހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތަށް ބަންދު

ކައިރި ... ނަމަވެސް ދުރުގައިވާ މަލިކު 43

2

ކައިރި ... ނަމަވެސް ދުރުގައިވާ މަލިކު 42

1

ކައިރި ... ނަމަވެސް ދުރުގައިވާ މަލިކު 41

"ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް"ގެ ނަން ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒުގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކައިރި ... ނަމަވެސް ދުރުގައިވާ މަލިކު 40

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ރާވަން ފެށުމަށް ފުރަތަމަ ގާ ރައީސް ބަހައްޓަވައިދެއްވައިފި

6 ...