Close

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިސްލާމީ ނޫރު ފޯރުން 2

ދިވެހިރާއްޖޭއަށް އިސްލާމީ ނޫރު ފޯރުން 1

3

ގައުމަށްޓަކައި ޖިހާދުވި އަލިރަސްގެފާނު ޒިޔާރަތް، ވެދުން ކުރީ ކުނި ގޮނޑެއްގެ އިއްޒަތް!

5

ދިޔަމިގިޔަށް އޮއްސުނު އިރު.. އެރީ ހުރައިންނެވެ!

4

ލިޔުންތެރިންގެ އަގުހުރި މަސައްކަތަކީ ތައުލީމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ބިންގާ: މިނިސްޓަރު

މެދުޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން ފެނުނު ނަދުރުފިލާ

1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަހާނަގާ

11

ލޮކްޑައުން ނިމުމުން ހުކުރު މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ގޭބަންދުގައި ތިބޭ މިވަގުތަކީ ތާރީހާއި ސަގާފަތުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ލިބިފައިވާ ފުރުސަތަކަށް ހައްދަވާ!: ޔުމްނާ

ރާއްޖޭގެ ހިރިގަލު މިސްކިތްތަކަށް ހާއްސަ ވެބްސައިޓެއް

ސަރުކާރުގެ ލޯން ސްކީމަށް ފަންނާނުންނަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ: މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ

ކޮވިޑް 19އާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރާއިރު ސަގާފީ ތަރިކައިގެ މުހިންމުކަން އިހުނަށްވުރެ ބޮޑަށް އިހުސާސްކުރެވޭ: ޔުމްނާ

6 ...