މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

ކޮވިޑް 19 : ފަންނާނުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކޮވިޑް 19 : ގައުމީ ދާރުލްއާސާރާއި އުތީމު ގަނޑުވަރާއި ހުވަދޫ ސަރަހައްދީ ދާރުލްއާސާރު ބަންދުކޮށްފި

ދިވެހިބަސް ރައްކާތެރިކުރެވޭނީ ބަހާ މެދު ދެކޭގޮތް ބަދަލުކޮށްގެން، ބަހަށް އިޖާބަދޭ ގޮތް ބަދަލުކޮށްގެން: ޔުމްނާ

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ރާވައި ނިމިއްޖެ

ގައުމީ ކުތުބުހާނާއަށް 75 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ހަރަކާތްތަކެއް ތައާރަުކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކަށް

ކަޅުވަކުރު މިސްކިތް ރާވާ ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާދަމާ ނިމޭނެ

ހުކުރު މިސްކިތު މުންނާރާއި ވަޅުތައް އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

މުންނާރުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުން ލަސްވަނީ މޫސުން ތަން ނުދޭތީ: ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ މަރުކަޒު

1

ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ މުޝީރުންގެ ގޮތުގައި ހަތަރު ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވައިފި

އާމިރުގެ ސޯލޯ އާޓް މައުރަޒު ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި

މަޝްވަރާއާއި ލަފާ ނުހޯދައި ސަގާފީ ތަރިކަތައް ހޯދަން ތަންތަން ނުކޮނުމަށް ހެރިޓޭޖުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

5 ...