މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

މަޝްވަރާއާއި ލަފާ ނުހޯދައި ސަގާފީ ތަރިކަތައް ހޯދަން ތަންތަން ނުކޮނުމަށް ހެރިޓޭޖުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފަށާނަން: ތަރިކަ ރައްކާކުރުމާ ބެހޭ މަރުކަޒު

ވަން ފޮޓޯ: 300 އަހަރުވީ ހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތަށް ބަންދު

ކައިރި ... ނަމަވެސް ދުރުގައިވާ މަލިކު 43

2

ކައިރި ... ނަމަވެސް ދުރުގައިވާ މަލިކު 42

1

ކައިރި ... ނަމަވެސް ދުރުގައިވާ މަލިކު 41

"ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް"ގެ ނަން ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒުގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކައިރި ... ނަމަވެސް ދުރުގައިވާ މަލިކު 40

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ރާވަން ފެށުމަށް ފުރަތަމަ ގާ ރައީސް ބަހައްޓަވައިދެއްވައިފި

ނިލަންދޫގައި ހުންނަ ރުކުން ރުއްފަޅާ ރުއް، އުމުރު 30 އަހަރަށްވުރެ މަތީގައި، އަޅައިލާނެ މީހަކު ނެތް!

1

ކައިރި ... ނަމަވެސް ދުރުގައިވާ މަލިކު 39

އިނގިރޭސި ކިޔަވައި ދިނަސް، ސްކޫލްގައި ދިވެހި ބަހުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން ޖެހޭ: ޔުމްނާ

5 ...