މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

ރާއްޖޭގެ ހިރިގަލު މިސްކިތްތަކަށް ހާއްސަ ވެބްސައިޓެއް

ސަރުކާރުގެ ލޯން ސްކީމަށް ފަންނާނުންނަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ: މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ

ކޮވިޑް 19އާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރާއިރު ސަގާފީ ތަރިކައިގެ މުހިންމުކަން އިހުނަށްވުރެ ބޮޑަށް އިހުސާސްކުރެވޭ: ޔުމްނާ

ކުދިންނަށް ދިވެހި ބަހުން ވާހަކަދައްކަން ފުރުސަތުދީ އެކުދިންގެ ޝުއޫރު އަޑުއެހުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް: މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ

ކޮވިޑް 19 : ފަންނާނުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކޮވިޑް 19 : ގައުމީ ދާރުލްއާސާރާއި އުތީމު ގަނޑުވަރާއި ހުވަދޫ ސަރަހައްދީ ދާރުލްއާސާރު ބަންދުކޮށްފި

ދިވެހިބަސް ރައްކާތެރިކުރެވޭނީ ބަހާ މެދު ދެކޭގޮތް ބަދަލުކޮށްގެން، ބަހަށް އިޖާބަދޭ ގޮތް ބަދަލުކޮށްގެން: ޔުމްނާ

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ރާވައި ނިމިއްޖެ

ގައުމީ ކުތުބުހާނާއަށް 75 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ހަރަކާތްތަކެއް ތައާރަުކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކަށް

ކަޅުވަކުރު މިސްކިތް ރާވާ ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާދަމާ ނިމޭނެ

ހުކުރު މިސްކިތު މުންނާރާއި ވަޅުތައް އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

5 ...