މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

ދިވެހި ބަހާއި ތާރީހަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ 11 ބޭފުޅެއްގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

ގައުމުގައި ހަނދާންތަކެއް އެބަވޭ، އެކަން ދިރުވައި އާލާކުރަން ޖެހޭ: ޔުމްނާ

2

އެހެން ބަހެއް ދަސްކުރުމުގެ މާނައަކީ އަމިއްލަ ބަސް ދޫކޮށްލުމެއް ނޫން: މިނިސްޓަރު

ދިވެހި ބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ވީވާލް ފޮޓޯ މައުރަޒު ހުޅުވުން

ދިވެހި ފަންނާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި

1

8 ބޭފުޅުން މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ މުއްސަނދިކަން ހާމަވާ ލިޔުންތަކަކީ ދަމަހައްޓަންޖެހޭ ތަރިކައެއް: މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ

ފަންނާނުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާނަން: މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ

ކޭބަލް ވަޅުލަން ހުކުރު މިސްކިތު ހަރިންމަ ފާރު ތަޅައިލި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންފި

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޭވުމުގައި ބައިވެރިވާން އާންމުންގެ 150 މީހަކު ކުރިމަތިލައިފި

އުސްގެކޮޅު ވަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި: މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ

1
... 11