މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

އުސްގެކޮޅު ވަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި: މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ

1

ތަރިކައާއި ސަގާފަތް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން އިންޑިއާގެ ވަފުދަކާ ރާއްޖެއިން މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޮންމެ ރަށެއްގައި، އާސާރީ ތަންތަނާއި ތަރިކައާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނެ ވެބްސައިޓެއް ހަދަނީ

އާސާރީ ތަންތަނުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޭވުމަށް ވަޑީން ހޯދަނީ

ނަމާދުކުރާ ގޮތަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒު ކައިރީ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބެހެއްޓުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއްނޫން: ޝައިޚު ޒައިދު

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބަހައްޓަން ނިންމާފަ އޮތީ ނަމާދު ކުރެވޭ ގޮތަަށް، އިލްމުވެރިންގެ ބަހާމެދު މިދަނީ ވިސްނަމުން: ހެރިޓޭޖް

6

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް، ކުރީގެ ދިރާގު އޮފީސް ހުރި ބިމުގައި ބަހައްޓަން ނިންމައިފި

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޭވުމުގައި އާންމުން ބައިވެރިކުރަނީ

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރަސްރަނި ބަގީޗާ ތެރޭގައި ބަހައްޓަން ނިންމައިފި

ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންވަނީ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް މާލޭގައި ބަހައްޓަން!

ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބަހައްޓާނެ ތަނެއް ކަނޑައެޅުން އާންމުންނަށް!

1
... 11