މުޙައްމަދު އަސްލަމް

އައްޑޫ ބިން ހިއްކުމާއި މަގުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަކާބެހޭ ލިޔުންތައް މިއަދު އެގްޒިމްބޭންްކަށް ފޮނުވާނަން: މިނިސްޓަރު

ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

މުޅި ރާއްޖެ ގުޅާލާ ފެރީގެ ނިޒާމަށް ކުވޭތު ފަންޑުން އެހީވަނީ

1

ސަރުކާރު ހިންގަން މަދުވެގެން މަޖިލީހުގެ 50 އިންސައްތަ ބޭނުންވޭ: އަސްލަމް

"ދަތުރުދާއިރު ރިސޯޓުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވޭނެ، ފެމެލީ ރޫމުތައް ލިބޭނެ"

1

މިއަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ފަރެސްމާތޮޑާގެ އެއާޕޯޓް ނިންމަން މިހުރީ އަމާޒު ހިފާފައި: އަސްލަމް

1

ރާއްޖެއާއި ލަންކާއާ ދެމެދު ރަސްމީ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

އިމާރާތްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކަށް ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ދެވަނަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި

އިމާރާތް ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 13 އިސްލާހެއް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި

ކުޑަކުއްޖާގެ ބޮލަށް ސިމެންތި ބަސްތާ ވެއްޓުނު ސައިޓުގައި މަސައްކަތް ކުރީ ގަވައިދާ ޚިލާފަށް: ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ

163 ސައިޓެއްގައި މައްސަލަ އެބަހުރި، 17 ސައިޓެއްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓައިލަން އަންގައިފިން : މިނިސްޓްރީ

ވަޒީރުކަމާ ހަވާލުވި ފަހުން މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް އެއްލައްކަ ޑޮލަރު މީހަކު ހުށަހެޅި: އަސްލަމް

1
... 17 »