މުޙައްމަދު އަސްލަމް

އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކުގައި ރިސޯސް ޕޫލެއް އޮންނާނެ، މިހާރު އަތޮޅުތަކުން ވަޒީފާ ލިބޭނެ: އަސްލަމް

މިއަހަރުގެ އިންސާނީ ތަރައްގީގެ ރިޕޯޓު އިފްތިތާހުކޮށްފި

އަންނަ އަހަރުގެ ބޮޑު މަސައްކަތަކަށްވާނީ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން: އަސްލަމް

1

މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް މާފަރު އެެއާޕޯޓަށް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް އެއާޕޯޓެއް ބޭރު ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރުމުގެ ވިސްްނުމެއް އަދިނެތް: ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު

ރަށްތައް ސަލާމަތް ކުރެވޭގޮތަށް ބަނދަރު ހެދުމުގެ އާ ވިސްނުމެއް މިހާރު ގެނެވެން ޖެހޭނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

ވަން ފޮޓޯ: "އިންޑިއާ އެކްސްޕޯ 2019" ފެށުން

ބަޖެޓު ނެތިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެނެއް ނޫޅެން: ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު

ގުޅީފަޅު ޕޯޓު މަޝްރޫއު ނިންމައި 2022 ވަނަ އަހަރު ޚިދުމަތް ދޭން ފަށަނީ

ހުޅުމާލެ އޮއްވައި މާލޭގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނެއް ހެދުމަކީ ކުރި ބޭކާރު ކަމެއް: އަސްލަމް

ކެމިކަލް ގުދަންތައް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލު ކުރަން ތިން މަސް ހޭދަވާނެ: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

1

ހުޅުމާލޭ ހައިވޭއަށް އުދަ އަރައި އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްފި

... 15