މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އިއުލާނުކުރި ބައެއް ފްލެޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެއް ނުވޭ: އަސްލަމް

ހިޔާ ފްލެޓުގެ އަގުތައް ސަރުކާރުން ވައުދު ވެފައިވާ މިންގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހިފަހައްޓާނެ: އަސްލަމް

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން 15 ޕަސެންޓް އާއިލާއަކީ ފަގީރުންގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭ އާއިލާތައް: އަސްލަމް

1

މާލޭގައި 21000 އާއިލާއެއް އުޅެނީ ދިރިއުޅެން އެކަށީގެން ނުވާވަރުގެ ކުދި ތަންތަނުގައި: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

1

ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަޔަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ 14 ރަށަކަށް އެ ހުއްދަ ދޭން ނިންމައިފި

2

ގުޅިފަޅުން ފްލެޓް ގަންނަން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ މީހުންނަށް ހައުސިން ޔުނިޓް ދޭނެ ގޮތްތަކެއް ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށްފި

ވެށިފަހި މާލޭ ޕްރޮގްރާމްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބަލަހައްޓައިފައެއް ނެތް: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓުތައް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުތައް އިއުލާންކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހު ފަހުކޮޅު ފެށޭނެ: އަސްލަމް

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ދިރާސާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިޔަށް އެބަދޭ: އަސްލަމް

އެންމެ އަވަހަށް ވެސް ހިޔާ ފްލެޓަށް ވަދެވޭނީ 8 މަސް ފަހުން: އަސްލަމް

ހިޔާ ފްލެޓުގެ އެގްރީމެންޓުގައި ބާކީ ހުރި މަސައްކަތް ނިންމަން 8 މަސްދުވަސް ކޮންޓްރެކްޓަރު ބޭނުންވޭ: އަސްލަމް

މިނިސްޓަރު އަސްލަމަށް މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި

... 15