މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ކެމިކަލް ގުދަންތައް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލު ކުރަން ތިން މަސް ހޭދަވާނެ: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

1

ހުޅުމާލޭ ހައިވޭއަށް އުދަ އަރައި އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްފި

މިއަހަރު ބަނދަރު ހެދުމުގެ 80 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ބަނދަރަށް މިއަހަރު ބަޖެޓުގައި ވަނީ 563 މިލިޔަން، ސޮއިކުރި ކޮންޓްރެކްޓް 600 މިލިޔަނަށް ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތި

1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

އަމީރުލް ހައްޖު، މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންފި

އަމީރުލްޙައްޖުގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު ވަޑައިގަންނަވާނީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ވިސްނުމަކީ މައި ރަށެއް ކަނޑައަޅައި 20 މޭލު ދުރުގައިވާ ރަށްތައް ހިމަނައިގެން ޒޯންތަކެއް ތަރައްގީކުރުން

1.3 ބިލިޔަންގެ މަސައްކަތް ބަޖެޓްގައި ހިމަނައި، 1.7 ބިލިޔަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްއެބަދޭ: އަސްލަމް

2

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމީނާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

1

އައްޑޫ ބިން ހިއްކުމާއި މަގުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަކާބެހޭ ލިޔުންތައް މިއަދު އެގްޒިމްބޭންްކަށް ފޮނުވާނަން: މިނިސްޓަރު

ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

... 14