މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ރާއްޖޭގައި ގެދޮރުވެރިކަމަށް ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް މާބޮޑަށްވެސް ބޮޑު: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

މާދަމާގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާއަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ހާޒިރު ކުރަނީ

2

މާލެ، ވިލިނގިލި، ގުޅީފަޅު އަދި ތިލަފުށި ބުރިޖާ ގުޅޭ މަހާސިންތާއެއް ބާއްވައިފި

އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކުގައި ރިސޯސް ޕޫލެއް އޮންނާނެ، މިހާރު އަތޮޅުތަކުން ވަޒީފާ ލިބޭނެ: އަސްލަމް

މިއަހަރުގެ އިންސާނީ ތަރައްގީގެ ރިޕޯޓު އިފްތިތާހުކޮށްފި

އަންނަ އަހަރުގެ ބޮޑު މަސައްކަތަކަށްވާނީ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން: އަސްލަމް

1

މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް މާފަރު އެެއާޕޯޓަށް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް އެއާޕޯޓެއް ބޭރު ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރުމުގެ ވިސްްނުމެއް އަދިނެތް: ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު

ރަށްތައް ސަލާމަތް ކުރެވޭގޮތަށް ބަނދަރު ހެދުމުގެ އާ ވިސްނުމެއް މިހާރު ގެނެވެން ޖެހޭނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

ވަން ފޮޓޯ: "އިންޑިއާ އެކްސްޕޯ 2019" ފެށުން

ބަޖެޓު ނެތިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެނެއް ނޫޅެން: ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު

ގުޅީފަޅު ޕޯޓު މަޝްރޫއު ނިންމައި 2022 ވަނަ އަހަރު ޚިދުމަތް ދޭން ފަށަނީ

... 14